Algemene voorwaarden

For the English version of the terms and conditions, click here.

Inhoudsopgave

A. Algemene bepalingen

Definities

Toepasselijkheid

Aanbiedingen en totstandkoming en uitvoering Overeenkomst

Tarieven en prijzen

Betaling

Eigendomsvoorbehoud

Opschorting, beëindiging en ontbinding

Overmacht

Intellectuele eigendomsrechten

Reclames

Aansprakelijkheid

Privacy

Overige bepalingen

Toepasselijk recht en geschillen

B. Voorwaarden voor advertenties en sponsoring

Definities en toepasselijkheid

Uitvoering van de Overeenkomst

De vorm en inhoud van de Uiting

Vergoeding

Looptijd en beëindiging

Garanties

Vrijwaring

C. Voorwaarden voor publicatie

Definities en toepasselijkheid

De Opdracht

Acceptatie, plaatsing en retournering

Zelfstandigheid en aard van de relatie

Licentie

Rechten, garanties, vrijwaring en naamsvermelding

Honorarium, onkosten en betaling

Verzekeringen

D. Voorwaarden voor abonnementen

Definities en toepasselijkheid

Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

Digitale Uitgave(n)

Vragen en adreswijziging

Welkomstgeschenk

Bezorging en levering

Looptijd, verlenging en opzegging Abonnement

Tarieven, prijswijziging en betaling

Inhoud, staking of wijziging van een Uitgave

Bedenktijd en herroepingsrecht Abonnee/Wederpartij

E. Voorwaarden voor gebruik van het online platform en de online portal

Definities en toepasselijkheid

Gebruikersrecht

Gebruikersbijdragen

Intellectueel Eigendom

Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

Aansprakelijkheid

F. Voorwaarden voor deelname aan evenementen

Definities en toepasselijkheid

Data, duur en recht op annulering

Tickets, betaling en totstandkoming van de overeenkomst

Aansprakelijkheid

Beeld- en filmopnamen

Gedragsregels

G. Voorwaarden voor partners events

Definities en toepasselijkheid

Uitvoering van de werkzaamheden

Derden

Standhouders/ sponsoren

Annulering

Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk

Tarieven

Betaling

Aflevering

Aansprakelijkheid

Vrijwaringen

H. Voorwaarden voor Opleidingen

Definities en toepasselijkheid

Aanmelding

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Annulering door Deelnemer

Verschuiving

Annulering c.q. wijziging door Sijthoff Media

Klachten

Aansprakelijkheid

Overmacht

Permanente educatie

I. Voorwaarden voor Incompany Opleidingen

Definities en toepasselijkheid

Aanbiedingen, totstandkoming en prijzen

Annulering en wijzigingen door Sijthoff Media

Annulering en wijzigingen door de Wederpartij

J. Complaints Procedure Amsterdam Institute of Finance

 

Algemene voorwaarden Sijthoff Media Groep B.V.

 

A. Algemene bepalingen

 

Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Sijthoff Media.

IE-rechten/ Intellectuele Eigendom: onder meer, maar niet uitsluitend, auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, portretrechten, rechten tot bescherming van prestaties, databankrechten, op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, waaronder door Sijthoff Media uitgegeven publicaties, informatieve en/of commerciële producten, databestanden of andere (voorbereidende) materialen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sijthoff Media en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Overmacht: onder meer, maar niet uitsluitend, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, brand, atoomkernreacties, machinebreuk, verhinderingen aan de zijde van een docent, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden zoals, maar niet beperkt tot ziekte of overlijden van een docent dan wel naasten van een docent en omstandigheden in weer of verkeer die een vertraging of verhindering van een docent veroorzaken en alle overige omstandigheden, zoals overmacht van toeleveranciers, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de Overeenkomst door Sijthoff Media naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

Partij: Sijthoff Media of Wederpartij afzonderlijk.

Partijen: Sijthoff Media en Wederpartij gezamenlijk.

Sijthoff Media: Sijthoff Media Groep B.V., kantoorhoudende te (1018 XA) Amsterdam aan het Weesperplein 4A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50717286, dan wel huidige en toekomstige aan haar, direct of indirect, gelieerde ondernemingen of merken in Nederland als ook in het buitenland, waaronder maar niet beperkt tot Sijthoff Media, Adformatie, AG Connect, Alex van Groningen, Amsterdam Institute of Finance, Atlas Research, Binnenlands Bestuur, Dealmaker.nl, iBestuur, Mindcampus, NBA Opleidingen en Business Insider Nederland.

Wederpartij: een wederpartij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, van Sijthoff Media onder een Overeenkomst.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, orders en overeenkomsten van Sijthoff Media.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de onderstaande bijzondere voorwaarden. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van meerdere bijzondere voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst met Sijthoff Media:

B Voorwaarden voor advertenties
C Voorwaarden voor publicatie
D Voorwaarden voor abonnementen
E Voorwaarden voor gebruik van het online platform en de online portal
F Voorwaarden voor deelname aan evenementen
G Voorwaarden voor partners events
H Voorwaarden voor opleidingen
I Voorwaarden voor incompany opleidingen
J Complaints procedure

2.3 Bij verschil tussen de algemene bepalingen en de bijzondere voorwaarden prevaleren de bijzondere voorwaarden.

2.4 Indien een of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Sijthoff Media en de Wederpartij zullen in dat geval in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.5 Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Sijthoff Media en de Wederpartij zijn overeengekomen.

2.6 Door met Sijthoff Media een Overeenkomst aan te gaan doet de Wederpartij afstand van eventueel door haar gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten met Sijthoff Media uitsluitend de door Sijthoff Media gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

2.7 Sijthoff Media is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht en zijn vanaf die dag van toepassing op alle nieuwe tussen Sijthoff Media en de Wederpartij te sluiten Overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende Overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van inwerkingtreding.

 

3. Aanbiedingen en totstandkoming en uitvoering Overeenkomst

3.1 Alle door Sijthoff Media gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld, geschieden op basis van beschikbaarheid en zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

3.2 Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de Wederpartij verstrekte gegevens. De Wederpartij garandeert dat hij alle essentiële en relevante informatie heeft verstrekt.

3.3 Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes en aanbiedingen van Sijthoff Media geldig gedurende 30 dagen, gerekend vanaf de dag der verzending van de aanbieding of offerte of zoveel korter als in de aanbieding of offerte is aangegeven.

3.4 Sijthoff Media kan een opdracht zonder opgaaf van redenen weigeren en is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.

3.5 De Overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke (order)bevestiging van Sijthoff Media of door feitelijke uitvoering door Sijthoff Media. Wijzigingen van opdrachten binden Sijthoff Media slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Sijthoff Media zijn bevestigd of feitelijk door Sijthoff Media zijn uitgevoerd. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sijthoff Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Sijthoff Media spant zich in om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en om de afgesproken werkzaamheden te leveren binnen de afgesproken tijd.

3.7 Overeengekomen levertijden gelden nimmer als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft overschrijding van de opgegeven levertijd de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of op schadevergoeding. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen levertijd brengt Sijthoff Media niet in verzuim. Bij niet-tijdige levering dient de Wederpartij Sijthoff Media schriftelijk in gebreke te stellen.

3.8 Sijthoff Media is niet gebonden aan al dan niet uiterste levertijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Sijthoff Media gebonden aan een al dan niet uiterste levertijd als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Sijthoff Media is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen. De door Sijthoff Media opgegeven levertijd gaat in op het moment dat alle gegevens die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, volledig door Sijthoff Media zijn ontvangen.

3.9 Alle opgaven en/of vermeldingen door Sijthoff Media met betrekking tot haar producten en/of diensten (zoals oplage, formaat, publicatiefrequentie, drukprocedé, omvang en aard van het adressenbestand, aantallen abonnementen c.q. oplagen, gewichten, omvang per nummer, bereik en aantallen exposanten, bezoekers en andere deelnemers aan evenementen en dergelijke) worden naar beste weten gedaan, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Sijthoff Media uitdrukkelijk voorbehouden. Sijthoff Media is te allen tijde gerechtigd om het formaat, de frequentie, de wijze van aanbieden c.q. distribueren en de redactionele/inhoudelijke dan wel promotionele/commerciële inhoud en/of formule naar eigen inzicht te wijzigen, zonder dat de Wederpartij hierdoor het recht krijgt om de Overeenkomst te wijzigen of te beëindigen.

3.10 Sijthoff Media heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van door Sijthoff Media geselecteerde derden. De keuze van deze eventueel in te schakelen derden zal, voor zover mogelijk en redelijk, in overleg met de Wederpartij worden bepaald. Aansprakelijkheid voor fouten en/of tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is hierbij uitgesloten. De Wederpartij machtigt Sijthoff Media om algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Wederpartij te aanvaarden.

 

4. Tarieven en prijzen

4.1 Sijthoff Media is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Het tarief en/of de prijs geldend ten tijde van het uitvoeren van de Overeenkomst door Sijthoff Media is beslissend.

4.2 Indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is en niet een Partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en Sijthoff Media binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst het tarief en/of de prijs verhoogt, is de Wederpartij gerechtigd om binnen drie werkdagen na dagtekening van de kennisgeving, de Overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden, tenzij de prijsverhoging te gering is om de ontbinding te rechtvaardigen. In het geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Wederpartij gehouden tot volledige vergoeding van de reeds door Sijthoff Media geleverde prestaties. Met betrekking tot de Wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt dat deze Wederpartij het in dit artikel genoemde recht heeft indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.

4.3 Alle tarieven en/of prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief btw en/of andere overheidsheffingen, alsmede exclusief transport-, vracht-, verzend- en afleveringskosten of reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien kostprijsbepalende factoren, zoals valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven, margeregelingen of aankoopprijzen wijzigen, is Sijthoff Media gerechtigd het tarief en/of de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

 

5. Betaling

5.1 Facturen van Sijthoff Media dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan op de door Sijthoff Media aangegeven bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ieder recht op verrekening, opschorting of aftrek van een betaling is uitgesloten.

5.2 De Wederpartij kan slechts schriftelijk, en op straffe van verval, binnen de betreffende betalingstermijn bezwaar maken tegen een factuur. Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Wederpartij echter niet op.

5.3 Indien niet tijdig wordt betaald, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is het totale aan Sijthoff Media verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling, en ongeacht andere betalingsafspraken, terstond en volledig opeisbaar. Sijthoff Media is alsdan gerechtigd haar werkzaamheden voor de Wederpartij op te schorten. Een schriftelijk overeengekomen betaling in termijnen kan door Sijthoff Media worden herroepen indien Wederpartij niet tijdig voldoet aan de overeengekomen betalingstermijnen. De Wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente van toepassing is en hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.

5.4 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van honderd euro (EUR 100).

5.5 Betalingen door of namens de Wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, verschuldigde rente en vervolgens in volgorde van ouderdom van de openstaande facturen, ongeacht enige andere aanduiding door de Wederpartij.

5.6 Sijthoff Media is steeds gerechtigd om zowel vóór als na de totstandkoming van de Overeenkomst zekerheid voor de betaling dan wel vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst door Sijthoff Media, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Sijthoff Media is ontvangen, een en ander onverminderd het recht van Sijthoff Media op nakoming, op schadevergoeding en/of op het door Sijthoff Media zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden van de Overeenkomst, zonder dat Sijthoff Media deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde producten en geleverd materiaal blijven het eigendom van Sijthoff Media tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de Wederpartij Sijthoff Media ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten zoals verwoord in artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden. De eigendom van de aan Wederpartij geleverde en te leveren producten wordt tevens door Sijthoff Media voorbehouden voor alle eventueel toekomstige vorderingen op de Wederpartij uit hoofde van verkoop en levering van producten onder de Overeenkomst.

6.2 Wederpartij dient Sijthoff Media terstond te berichten indien:

a) derden aanspraken of pogingen doen om onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen of anderszins rechten op deze producten doen gelden;

b) (voorlopige) surseance van betaling of een schuldenregeling door Wederpartij wordt aangevraagd of verleend, waaronder tevens begrepen in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of enige (betalings)regeling met de schuldeisers van Wederpartij wordt getroffen;

c) er ten laste van Wederpartij executoriaal (derden)beslag wordt gelegd of een conservatoir beslag ten laste van Wederpartij niet binnen 30 dagen na beslaglegging is opgeheven en/of

d) het faillissement van Wederpartij wordt aangevraagd of Wederpartij failliet wordt verklaard.

6.3 Wederpartij geeft aan Sijthoff Media toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van Wederpartij) de ruimte(n), waar zich de producten bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de producten in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.

6.4 Wederpartij dient voor eigen rekening de onder het eigendomsvoorbehoud van Sijthoff Media vallende producten naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.

6.5 Wederpartij is gehouden het onder eigendomsvoorbehoud geleverde materiaal en/of producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Sijthoff Media te bewaren.

6.6 Zolang de eigendom van het geleverd materiaal en/of producten niet op de Wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan de materialen en/of producten in eigendom aan derden over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.7 Indien Wederpartij als wederverkoper optreedt, mag Wederpartij de materialen en/of producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Sijthoff Media doorverkopen en leveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

6.8 Wederpartij zal op eerste schriftelijke verzoek van Sijthoff Media voldoende zekerheid stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen jegens Sijthoff Media.

 

7. Opschorting, beëindiging en ontbinding

7.1 Sijthoff Media kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van al haar contractuele verplichtingen opschorten en/of haar Overeenkomst met de Wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigen, dan wel ontbinden, indien:

 • a) de Wederpartij surseance van betaling, haar faillissement of schuldsanering aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd;
 • b) de Wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
 • c) de Wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Sijthoff Media hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
 • d) de Wederpartij onder bewind of onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden;
 • e) Sijthoff Media de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.
  Het hiervoor bepaalde in lid a, b en c laat onverlet de overige aan Sijthoff Media bij tekortkoming in de nakoming van de Wederpartij rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

7.2 Indien de Overeenkomst op grond van een van de in dit artikel genoemde situaties wordt beëindigd, dan wel ontbonden, zijn de vorderingen van Sijthoff Media op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Als Sijthoff Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

7.3 In geval van opzegging, ontbinding of tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, blijven de bepalingen die naar hun aard het einde van de Overeenkomst overleven, ook nog na beëindiging tussen Partijen gelden, waaronder, docht niet beperkt tot, bepalingen met betrekking tot Intellectuele Eigendom, geheimhouding, toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

 

8. Overmacht

8.1 Indien naar het redelijk oordeel van Sijthoff Media als gevolg van Overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid van zowel blijvende als van tijdelijke aard, nakoming door Sijthoff Media zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Wanneer een overmachtssituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, heeft Sijthoff Media het recht om de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.2 Indien Sijthoff Media bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De IE-rechten en soortgelijke rechten, berusten uitsluitend bij Sijthoff Media en/of haar licentiegevers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van Intellectuele eigendom. Niets uit de publicaties, materiaal, opleidingen of producten van Sijthoff Media mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sijthoff Media en/of haar licentiegevers worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.

9.2 Sijthoff Media behoudt zich het recht voor (delen van) publicaties en andere informatieve dan wel commerciële producten in te korten, een andere vorm te geven, samen te voegen of op te maken en distribueren in de ruimste zin van het woord.

9.3 Wederpartij verklaart en staat er jegens Sijthoff Media voor in dat alle door haar aan Sijthoff Media aangeleverde materialen, waaronder maar niet uitsluitend bedoeld tekst, beeldmateriaal, filmmateriaal en spraakopnames, geen inbreuk maken op enig recht van Intellectueel eigendom of enig ander recht van derden. Sijthoff Media is tevens gerechtigd deze materialen geheel of gedeeltelijk te (her)gebruiken in al haar media. Wederpartij vrijwaart Sijthoff Media ter zake voor alle kosten en schade voortvloeiende uit een aanspraak van een derde met betrekking tot onrechtmatig gebruik van c.q. inbreuken op rechten van intellectueel eigendom van derden.

9.4 Sijthoff Media heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Sijthoff Media is daarnaast gerechtigd om de resultaten van haar werkzaamheden te gebruiken voor haar eigen publiciteit op hun websites, in showreels, voor prijzenfestivals en voor redactionele en museale doeleinden.

9.5 Eventuele Intellectuele Eigendomsrechten die voor aanvang van de Overeenkomst en tijdens uitvoering daarvan bij de Wederpartij berusten, blijven berusten bij de Wederpartij.

 

10. Reclames

10.1 Reclames tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de Overeenkomst door Sijthoff Media doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van Sijthoff Media te worden gebracht.

10.2 Reclames tegen de uitvoering van de Overeenkomst door Sijthoff Media dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van Sijthoff Media te worden gebracht, waarna alle rechten van de Wederpartij jegens Sijthoff Media vervallen.

10.3 De Wederpartij is verplicht tot controle (op de goede werking) van geleverde materialen op het moment van de levering.

10.4 Reclames geven de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

10.5 De Wederpartij heeft niet het recht om te weigeren de producten en/of het materiaal in ontvangst te nemen, of deze retour te zenden, tenzij Sijthoff Media hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Ingeval de Wederpartij meent dat het door Sijthoff Media geleverde niet overeenstemt met wat zij aan de Wederpartij heeft verkocht, dient zij Sijthoff Media gelegenheid te geven het geleverde materiaal/ de geleverde producten te bezichtigen en zich daarover een oordeel te vormen.

10.6 Indien Sijthoff Media een reclame gegrond bevindt, zal Sijthoff Media te harer discretie (1) een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken producten c.q. diensten betalen of (2) de betrokken producten gratis vervangen c.q. de verrichte dienst herstellen. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Sijthoff Media niet gehouden.

10.7 Indien Sijthoff Media een reclame ongegrond bevindt, dan heeft Wederpartij het recht de complaint procedure / klachtenprocedure te volgen, zoals deze beschreven is in hoofdstuk J van deze Algemene Voorwaarden. De Wederpartij dient deze procedure te starten binnen veertien dagen nadat Sijthoff Media de reclame ongegrond heeft bevonden en daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Wederpartij.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Sijthoff Media, van personeelsleden van Sijthoff Media en van de personen voor wie Sijthoff Media verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor directe schade welke aan Sijthoff Media toerekenbaar is, is in alle gevallen per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, behoudens wanneer deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid. Indien sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan dat in voorkomend geval uit hoofde van de door Sijthoff Media gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, dan wel indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering wordt betaald, tot maximaal vijfduizend euro (EUR 5.000) per gebeurtenis.

11.2 De aansprakelijkheid van Sijthoff Media jegens de Wederpartij vervalt in elk geval indien de Wederpartij Sijthoff Media niet binnen acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekende brief van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sijthoff Media vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na levering van het product, materiaal of dienst.

11.3 De aansprakelijkheid van Sijthoff Media, van personeelsleden van Sijthoff Media en van de personen voor wie Sijthoff Media verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde omzet en/of winst, verlies van gegevens en immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten. Alle verdergaande aanspraken, van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten.

11.4 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering aan Sijthoff Media van de materialen, gegevens, beslissingen en wijzigingen daarop, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Sijthoff Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sijthoff Media bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.5 Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen Sijthoff Media en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Sijthoff Media en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De Wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie eigenhandig te controleren, onder andere door het raadplegen van andere bronnen. De inhoud van advertenties en andere commerciële uitingen is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Sijthoff Media niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Sijthoff Media aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties en andere commerciële uitingen.

11.6 De Wederpartij vrijwaart Sijthoff Media voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit de Overeenkomst alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de Wederpartij van de door Sijthoff Media uitgegeven publicaties en andere producten en/of diensten.

 

12. Privacy

12.1 Sijthoff Media respecteert de privacy van de Wederpartij en hun persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

12.2 Bij het sluiten en de uitvoering van de Overeenkomsten verwerkt Sijthoff Media mogelijk persoonsgegevens de Wederpartij. Het gebruik van de door de Wederpartij verstrekte persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy-gerelateerde wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Op basis van de Telecommunicatiewet zal Sijthoff Media de Wederpartij te allen tijde het recht bieden zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

12.3 In de privacy policy van Sijthoff Media (zie https://www.sijthoffmedia.nl/privacy-policy/) is vastgelegd hoe Sijthoff Media met de persoonsgegevens van Wederpartij omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen en bezwaar kan worden gemaakt.

12.4 De gegevens van een Wederpartij worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de Wederpartij aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.

 

13. Overige bepalingen

13.1 Sijthoff Media is gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de Wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van Sijthoff Media of in het kader van een (deel)overdracht van een merk, titel, een product en/of een dienst van Sijthoff Media. De Wederpartij stemt door het aangaan van een Overeenkomst met Sijthoff Media bij voorbaat in met een dergelijke overdracht. Sijthoff Media zal de Wederpartij tijdig informeren over een overdracht.

13.2 Bij wijziging van gegevens, waaronder naam en/of adres, dient de Wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens ten minste 1 maand vóór de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan Sijthoff Media door te geven.

13.3 De Wederpartij zal alle op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsook gedragscodes zorgvuldig naleven, en vrijwaart Sijthoff Media tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

13.4 Afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op Overeenkomsten tussen Sijthoff Media en een niet in Nederland gevestigde Wederpartij.

13.5 Partijen zijn verplicht om informatie van vertrouwelijke aard, die in het kader van de Overeenkomst aan de andere Partij wordt verstrekt, geheim te houden voor zowel de looptijd van de Overeenkomst als na beëindiging daarvan.

13.6 Alleen Sijthoff Media, de daaraan verbonden ondernemingen, door Sijthoff Media inschakelde derden en Wederpartij kunnen rechten ontlenen aan en zich beroepen op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Behoudens indien uitdrukkelijk anders is bepaald kunnen derden geen rechten ontlenen aan deze Algemene Voorwaarden en bevat deze Algemene Voorwaarden geen derdenbeding zoals bedoeld in artikel 6:253 e.v. BW.

 

 

14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle met Sijthoff Media gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag overeenkomstig artikel 6 van dit verdrag.

14.2 Alle geschillen tussen Sijthoff Media en de Wederpartij worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van Amsterdam, behoudens indien Sijthoff Media als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Wederpartij, onverminderd het recht van partijen een voorlopige voorziening te vragen.

 

B. Voorwaarden voor advertenties en sponsoring

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden voor advertenties wordt verstaan onder:

Advertentie: geheel van tekst en beeld, door de Wederpartij aangeleverd aan Sijthoff Media, betreffende de aanprijzing van een product en/of dienst die de Wederpartij in één of meer Magazine(s) en/of op één of meer Website(s) en/of tijdens één of meer Evenement(en) wenst te laten publiceren.

Evenement: een door of in opdracht van Sijthoff Media georganiseerd evenement waaraan de Wederpartij zich als sponsor verbindt.

Magazine: de door Sijthoff Media op periodieke basis uitgegeven gedrukte tijdschriften waarin de Wederpartij een Advertentie kan laten plaatsen.

Uiting: iedere commerciële boodschap die Sijthoff Media conform een Overeenkomst namens de Wederpartij via haar kanalen verspreidt, waar onder begrepen Advertenties, maar ook online nieuwsbrieven, sponsorproposities op live events, uitingen op social media, onderzoek op maat, lesmethodes, productsponsoring en video.

Website: een door Sijthoff Media geëxploiteerde website waarop de Wederpartij een Advertentie kan laten publiceren, waarvan een actueel overzicht is te vinden op http://www.sijthoffmedia.nl.

1.2 Op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Sijthoff Media met betrekking tot Advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige Voorwaarden voor Advertenties van toepassing.

 

2. Uitvoering van de Overeenkomst

2.1 Na het sluiten van een Overeenkomst zal Sijthoff Media conform de bepalingen van die Overeenkomst de door de Wederpartij aangeleverde Advertenties in de overeengekomen Magazines en/of op de overeengekomen Websites plaatsen, en/of de overeengekomen overige Uitingen op de afgesproken wijze communiceren.

2.2 De Wederpartij draagt het risico van de tijdige, volledige en juiste aanlevering van de Advertenties ongeacht de wijze van aanlevering. De Wederpartij neemt daarbij de door Sijthoff Media gegeven aanwijzingen/richtlijnen in acht.

2.3 Sijthoff Media geeft geen garanties met betrekking tot een bepaald resultaat van haar dienstverlening, in het bijzonder de resultaten die de Wederpartij bereikt met het verspreiden van een Uiting.

2.4 Sijthoff Media is te allen tijde gerechtigd, naar eigen inzicht en redelijkheid en zonder schadeplichtig te worden jegens de Wederpartij, verspreiding van een Uiting te weigeren of de inhoud en de vorm van een Uiting op onderdelen te wijzigen. In geval van wijziging van de inhoud van een Uiting of het verwijderen van een Uiting zal Sijthoff Media daarover met de Wederpartij in overleg treden.

2.5 Sijthoff Media is gerechtigd om gebruik te maken van de naam en/of logo van de Wederpartij voor marketing en/of promotiedoeleinden van Sijthoff Media (bijvoorbeeld door op te nemen in een (online) portfolio of overzicht van klanten).

 

3. De vorm en inhoud van de Uiting

3.1 De Wederpartij zal de inhoud van een Uiting die zij wenst te laten plaatsen aanleveren in een door Sijthoff Media vastgesteld formaat en bestandstype.
3.2 De Uiting zal de Wederpartij via de daartoe bestemde kanalen en conform de door Sijthoff Media gestelde specificaties en eisen, waar onder eisen ten aanzien van de inhoud van een Uiting, aanleveren. Indien de Uiting niet voldoet aan de door Sijthoff Media gestelde eisen, behoudt Sijthoff Media zich het recht voor om de Uiting te weigeren en derhalve niet te verspreiden.
3.3 De Wederpartij zal in geen geval een Uiting aanleveren die racistisch, seksistisch, beledigend of polariserend van aard is. De Wederpartij zal een Advertentie niet in de huisstijl aanleveren van het Magazine waarin of de Website waarop de Wederpartij de Advertentie wenst te laten plaatsen.
3.4 Pas nadat Sijthoff Media een door de Wederpartij aangeleverde Uiting heeft goedgekeurd zal
3.5 Sijthoff Media deze plaatsen in de/het overeengekomen Magazine(s) en op de overeengekomen Website(s), dan wel op andere overeengekomen wijze verspreiden. Indien de inhoud van de Advertentie niet aan alle vereisten voldoet, zal Sijthoff Media dat binnen twee weken aan de Wederpartij bekend maken en hem in de gelegenheid stellen de Uiting aan te vullen dan wel te wijzigen.
3.6 De Wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van (de inhoud van) een Uiting.

Publicatie

3.7 Sijthoff Media heeft het recht een Uiting – na voorafgaand overleg met de Wederpartij – redactioneel te bewerken en/of in te korten, teneinde te bewerkstelligen dat de (gewijzigde) Uiting voldoet aan de daaraan door Sijthoff Media gestelde (redactionele) eisen, de huisstijl van Sijthoff Media en/of aan de geldende wet- en regelgeving. Het kan daarbij voorkomen dat Sijthoff Media de foto in een Uiting bewerkt of spiegelt.

3.8 Sijthoff Media is te allen tijde gerechtigd om de indeling van en de content op een Website en/of een Magazine naar eigen inzicht te wijzigen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot wijzigingen in indeling in groepen en rubrieken, indeling in het geheel en zoekopties.

3.9 Sijthoff Media is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om een door haar uitgegeven Magazine en/of Website en/of door haar georganiseerd Evenement op ieder moment te staken, dan wel te annuleren. Sijthoff Media is in een dergelijk geval niet verplicht om alsnog de Overeenkomst uit te voeren en kan zij deze opzeggen, zonder ter zake schadeplichtig te zijn. De Wederpartij heeft in dat geval wel recht op terugbetaling van gelden ten aanzien van de op dat moment nog niet geplaatste advertenties of ten aanzien van sponsoring van Evenementen die (nog) niet hebben plaatsgevonden.

 

Website

3.10 Indien een Uiting op een Website wordt gepubliceerd, dan zal deze na acht weken automatisch worden verwijderd, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen.

3.11 Indien en voor zover overeengekomen in de Overeenkomst zal Sijthoff Media periodiek statistieken aanleveren in verband met (het aantal weergaven van en interacties met) een op een Website geplaatste Uiting. Sijthoff Media spant zich naar beste kunnen in om deze statistieken correct en volledig op te leveren, maar de Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan deze statistieken en het gebruik ervan is voor eigen risico van de Wederpartij.

3.12 De Wederpartij erkent dat Sijthoff Media de Website slechts ter beschikking stelt aan gebruikers en dat zij derhalve niet betrokken is bij de transactie tussen de Wederpartij en koper. Sijthoff Media zal dan ook nimmer partij zijn bij een overeenkomst tussen de Wederpartij en een koper.

3.13 Sijthoff Media is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de inhoud van een Uiting of de bevoegdheid van de Wederpartij om aangeboden producten en/of diensten daadwerkelijk te kunnen of mogen verkopen.

3.14 De Website bevat koppelingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze koppelingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Uiting. Sijthoff Media heeft geen enkele zeggenschap of invloed op en is niet verantwoordelijk voor de werking van een koppeling, noch voor de inhoud en het beleid van de website van een derde.

3.15 Sijthoff Media is op ieder moment, zonder opgaaf van redenen, gerechtigd om een Uiting van één of meer Website(s) te verwijderen, zonder schadeplichtig te worden jegens de Wederpartij. Dit zal Sijthoff Media bijvoorbeeld doen indien een Uiting niet in lijn is met het advertentiebeleid van Sijthoff Media, deze Voorwaarden voor advertenties, mogelijk inbreuk maakt op IE-rechten of andere rechten van een derde, (mogelijk) in strijd is met wet- of regelgeving of (potentieel) schadelijk is voor de goede naam van Sijthoff Media.

 

Magazine

3.16 Indien een Advertentie in één of meer Magazines wordt gepubliceerd, gebeurt dit – tenzij anders overeengekomen – in de eerstvolgende uitgave van het Magazine na ontvangst van de aanvraag om in het Magazine te worden gepubliceerd. Sijthoff Media behoudt zich evenwel het recht voor om – zonder schadeplichtig te worden jegens Adverteerder – de Advertentie in een latere uitgave van het Magazine te plaatsen.

 

4. Vergoeding

4.1 De Wederpartij zal na de totstandkoming van de Overeenkomst, ongeacht de datum waarop de Uiting wordt verspreid of de datum waarop het gesponsorde Evenement plaatsvindt, een factuur ontvangen voor 100% van het overeengekomen tarief. Het bepaalde in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden is van toepassing.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen, geldt bij betaling per click through en/of per 1.000 (zegge: duizend) impressies het volgende. Sijthoff Media factureert na de totstandkoming van de Overeenkomst. Na afloop van de Overeenkomst wordt een overzicht aan de Adverteerder verstrekt van de door Sijthoff Media gemeten meetresultaten. Wanneer uit de meetresultaten blijkt dat het overeengekomen aantal click throughs of impressies niet is gehaald, zal Sijthoff Media Adverteerder een creditfactuur sturen voor het gedeelte van de click throughs of impressies dat niet is gehaald, danwel, ter keuze van Sijthoff Media, dit verschil op andere wijze compenseren, bijvoorbeeld door Adverteerder een alternatieve advertentiemogelijkheid te bieden.

4.3 Indien het niet halen van het overeengekomen aantal click throughs of impressies te wijten is aan Adverteerder, vindt geen compensatie plaats.

4.4 Het aantal click throughs of impressies wordt vastgesteld op grond van de meetresultaten van Sijthoff Media. Meetresultaten van Adverteerder of een derde worden niet in aanmerking genomen.

 

5. Looptijd en beëindiging

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin opgenomen duur. De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat de overeengekomen Uiting(en) conform de overeengekomen specificaties zijn verspreid.

5.2 Bij het sponsoren van een Evenement is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van het volgende:

Tot 90 dagen voor de datum van het Evenement kan de Wederpartij kosteloos annuleren.

Binnen 90 dagen tot 30 dagen voor de datum van het Evenement is de Wederpartij gehouden 50% van het overeengekomen tarief te betalen, c.q. gerechtigd tot terugbetaling van 50% van het overeengekomen tarief door Sijthoff Media.

Binnen 30 dagen tot dag van het Evenement is de Wederpartij gehouden 100% van het overeengekomen tarief te betalen.

5.3 Indien het gebruik van een Uiting wordt beperkt of verboden, of als deze in strijd is met geldende wet- of regelgeving of deze Voorwaarden voor Advertenties, of inbreuk maakt op de IE-rechten van een derde, heeft Sijthoff Media, naar eigen keuze, de mogelijkheid de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder terugbetaling van enige vergoeding, waarna de Wederpartij aan Sijthoff Media de redelijke kosten zal vergoeden die Sijthoff Media al heeft gemaakt in verband met de Uiting, onverminderd het recht van Sijthoff Media om aanvullende schadevergoeding te vorderen. In geen geval zal Sijthoff Media aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.

 

6. Garanties

6.1 De Wederpartij garandeert dat:

a. de informatie in een Uiting juist, volledig, accuraat en actueel is;

b. een Uiting geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder IE-rechten;

c. een Uiting voldoet aan alle vereisten gesteld in toepasselijke wet- en regelgeving, zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code en de normen die daaraan in het maatschappelijk verkeer worden gesteld;

d. een Uiting niet strijdig is met deze Voorwaarden voor Advertenties;

e. de Uiting niet de belangen en/of de goede naam van Sijthoff Media zal schaden.

6.2 De Wederpartij garandeert dat zij volledig gerechtigd en bevoegd is de Uiting te (laten) plaatsen.

6.3 Sijthoff Media geeft geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, gangbaarheid, geschiktheid, beschikbaarheid of werking van een door haar geëxploiteerde Website.

7. Vrijwaring

7.1 De Wederpartij vrijwaart Sijthoff Media van alle schade, claims, aanspraken of acties van derden, waaronder begrepen consumenten en concurrenten van de Wederpartij, daaronder begrepen rente en kosten, alsmede alle buitengerechtelijke kosten, in verband met een Uiting.

 

C. Voorwaarden voor publicatie

 

1. Definities en toepasselijkheid

In deze Voorwaarden voor publicatie wordt verstaan onder:

Bijdrage(n): al het Rechten dragende materiaal (inclusief restmateriaal) dat door Wederpartij wordt aangeleverd onder de Opdracht, bestaande uit onder andere door Wederpartij vervaardigde of aangeleverde tekst-, audio- en (digitaal) beeldmateriaal en/of het resultaat van redactionele werkzaamheden, bestemd voor publicatie in een Uitgave van Sijthoff Media. Onder beeldmateriaal kan zowel foto-, video- als illustratiemateriaal worden verstaan.

Medium/ Media: alle bestaande media en toekomstige voorzienbare en niet-voorzienbare media waaronder, maar niet beperkt tot papieren media (magazines, kranten, boeken, brochures, e.d.) en niet-papieren media (mobiel/tablet/internet/tv en radio), web- en mobiele applicaties (apps), websites, (digitale of papieren) knipselkranten/digitale nieuwskiosken, e-books, streaming, audio (o.a. podcasts), video, tv- of internetuitzendingen, evenementen en overige mediatoepassingen en (digitale) platforms.

Opdracht: de aan de Wederpartij door Sijthoff Media verstrekte opdracht tot het aanleveren van een Bijdrage zoals nader omschreven in de Opdrachtbevestiging.

Opdrachtbevestiging: een aan Wederpartij door Sijthoff Media via e-mail of anderszins verstrekte (digitale) bevestiging, waarin de door Sijthoff Media aan Wederpartij verstrekte Opdracht is omschreven en de specifieke afspraken omtrent de Opdracht zijn vastgelegd waaronder de inhoud van de Bijdrage, het honorarium en de datum en het tijdstip van aanlevering.

Rechten: alle Intellectuele Eigendomsrechten en overige exclusieve rechten die rusten op de Bijdrage(n) van Wederpartij.

Uitgave: iedere publicatie, editie, (uitgave)product en/of dienst van Sijthoff Media ongeacht de vorm of het Medium, al dan niet tegen betaling.

Op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Sijthoff Media met betrekking tot de Opdracht zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige Voorwaarden voor publicatie van toepassing.

2. De Opdracht

2.1 De Wederpartij accepteert de Opdracht overeenkomstig de Overeenkomst en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

2.2 Gelet op de specifieke, creatieve aard van de werkzaamheden voert de Wederpartij de Opdracht persoonlijk uit. Het inschakelen van derden is toegestaan uitsluitend na voorafgaand overleg met Sijthoff Media, waarbij de Wederpartij persoonlijk aansprakelijk blijft voor de uitvoering van de Opdracht en de Wederpartij Sijthoff Media vrijwaart voor aanspraken van deze derden met betrekking tot de Rechten van derden op de Bijdrage.

2.3 Indien de Wederpartij een rechtspersoon is, zullen Sijthoff Media en Wederpartij bij het tot stand komen van de Overeenkomst in onderling overleg bepalen wie namens Wederpartij wordt ingezet om de Opdracht uit te voeren.

2.4 Sijthoff Media verstrekt de Wederpartij alle bevoegdheden en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de Opdracht.

2.5 Indien en voor zover de Wederpartij in of bij de Bijdrage gebruik maakt van (beeld)materiaal van derden, dient de Wederpartij zich ervan te verzekeren dat de derden instemmen met het gebruik van het (beeld)materiaal in of bij de Bijdrage conform deze Voorwaarden voor publicatie en de Overeenkomst.

2.6 Als de Wederpartij (of derden die door de Wederpartij worden ingeschakeld) in het kader van de Opdracht via social media kanalen materiaal verspreidt dat als reclame gekwalificeerd kan worden (zoals gesponsorde uitingen) zal de Wederpartij zich houden aan de Nederlandse Reclamecode, de Reclamecode Social Media van de Stichting Reclame Code en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Dat houdt onder meer in dat reclame via social media als zodanig herkenbaar dient te zijn, dat de Wederpartij kenbaar moet maken dat hij/zij vergoeding in geld of natura ontvangt voor de uitingen en dat de uitingen niet misleidend mogen zijn. Bovendien dient verspreiding van dergelijk materiaal door de Wederpartij alleen te geschieden in overleg met en na schriftelijke goedkeuring van Sijthoff Media.

 

3. Acceptatie, plaatsing en retournering

3.1 Een Bijdrage zal door Sijthoff Media worden geaccepteerd wanneer deze binnen de afgesproken termijn wordt aangeleverd en voldoet aan de afgesproken voorwaarden en redelijkerwijs te verwachten kwaliteitseisen. Als de Bijdrage door Sijthoff Media wordt geaccepteerd, is het afgesproken honorarium verschuldigd. Sijthoff Media is nimmer verplicht tot publicatie van de Bijdrage(n).

3.2 Indien de Wederpartij op eigen initiatief een Bijdrage of een uitgewerkt idee aan een redactie van Sijthoff Media aanbiedt, dient de Wederpartij zelf met de (hoofd-) redactie contact op te nemen over eventuele plaatsing of gebruik van de Bijdrage of het uitgewerkte idee.

3.3 Wanneer de Bijdrage niet binnen 3 maanden na acceptatie door Sijthoff Media is gepubliceerd, vervalt de in artikel 5 deze Voorwaarden voor publicatie opgenomen exclusiviteit, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. Indien de Bijdrage op eigen initiatief van de Wederpartij is aangeleverd, vervalt deze exclusiviteit indien deze niet binnen 4 weken na acceptatie door Sijthoff Media is gepubliceerd. De licentie welke door de Wederpartij aan Sijthoff Media is verleend ex artikel 5 van deze Voorwaarden voor publicatie komt in voornoemde gevallen eveneens te vervallen, tenzij Sijthoff Media het honorarium voor de betreffende Bijdrage heeft voldaan vóór afloop van de betreffende periode.

3.4 De Wederpartij geeft Sijthoff Media toestemming de door de desbetreffende redactie(s) noodzakelijk geachte (beeld- of tekst)bewerkingen van de Bijdrage aan te brengen, zoals het zogenaamde kopij-klaar maken en eind redactioneel bewerken, waaronder mede begrepen het in verband met de aard van het Medium aanpassen en/of inkorten van de Bijdrage, zolang door publicatie van de door Sijthoff Media bewerkte Bijdrage geen nadeel wordt toegebracht aan de goede naam en reputatie van de Wederpartij. Ingeval van ingrijpende (materiële) wijzigingen in de Bijdrage vindt voorafgaand aan de publicatie van de Bijdrage overleg plaats met de Wederpartij.

3.5 Sijthoff Media bepaalt de plaats en de opmaak van de Bijdrage in geval van publicatie.

3.6 Tenzij anders overeengekomen, accepteert Sijthoff Media uitsluitend digitaal aangeleverde Bijdragen waaronder digitaal aangeleverd tekst, beeld-, foto-, audio- en videomateriaal.

3.7 De Bijdrage of bijbehorende informatiedragers of materialen worden alleen aan de Wederpartij geretourneerd indien daarover vooraf afspraken zijn gemaakt. Sijthoff Media is niet verplicht de Bijdrage (en bijbehorende informatiedragers of materialen) te bewaren.

4. Zelfstandigheid en aard van de relatie

4.1 Wederpartij zal in de zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep of anderszins op freelance basis werkzaam zijn voor Sijthoff Media. Wederpartij is daarbij vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Sijthoff Media uit te voeren, een en ander onverminderd de bevoegdheid van Sijthoff Media om aanwijzingen te geven inzake aard en inhoud van de Opdracht, redactionele formule, aanlevering kopij en pagina’s alsmede planning, waaronder deadlines, ter concretisering van de door Wederpartij te verrichten werkzaamheden. Wederpartij en Sijthoff Media contracteren uitsluitend met elkaar op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Sijthoff Media en Wederpartij beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.

4.2 Sijthoff Media kan aan de Wederpartij een Opdracht geven, maar is nimmer verplicht Opdrachten te verstrekken. Op zijn beurt is Wederpartij te allen tijde gerechtigd een Opdracht van Sijthoff Media te weigeren.

4.3 Voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, vindt afstemming met Sijthoff Media plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Wederpartij zich naar de arbeidstijden bij Sijthoff Media.

4.4 Sijthoff Media verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Wederpartij ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

5. Licentie

5.1 Zonder dat door het gebruik als bedoeld in dit artikel een andere, extra vergoeding aan Wederpartij verschuldigd is dan het honorarium zoals afgesproken in de Opdrachtbevestiging, verleent de Wederpartij aan Sijthoff Media door ondertekening van de Opdrachtbevestiging en/of aanlevering van de Bijdrage, geheel of gedeeltelijk, al dan niet in combinatie met werken van derden, in vertaling, in gewijzigde of ingekorte vorm, de licentie om de Bijdrage:

 • a) te gebruiken voor publicatie in de overeengekomen Uitgave(n) van Sijthoff Media;
 • b) te (her)gebruiken in elke Uitgave van Sijthoff Media in Nederland anders dan de afgesproken Uitgave, tenzij anders overeengekomen;
 • c) te (her)gebruiken door licentienemers en/of externe uitgevers in de uitgaven van deze derden in Nederland na instemming van de hoofdredacteur van de Uitgave genoemd onder a, tenzij anders overeengekomen. Indien en voor zover deze Bijdrage uit beeldmateriaal bestaat, is dit uitsluitend mogelijk in combinatie met redactionele kopij van Sijthoff Media;
 • d) te (doen) opnemen in een (elektronisch) archief en reprografisch te (laten) exploiteren zoals in digitale nieuwskiosken, knipselkranten en knipseldiensten, al dan niet met winstoogmerk, van of geproduceerd door Sijthoff Media en/of via platforms, databanken of media van derden;
 • e) op te (laten) nemen en te (laten) exploiteren in voor derden zowel online als offline toegankelijke (elektronische) databanken van Sijthoff Media en/of van derden (waaronder ook opname in en exploitatie van een elektronisch archief en/of een elektronische knipseldienst (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Blendle, eLinea, LexisNexis en ANP);
 • f) te gebruiken voor reclame-en/of promotiedoeleinden voor Uitgaven van Sijthoff Media en/of van licentienemers en externe uitgevers; en
 • g) de Bijdrage (opnieuw) al dan niet tijdelijk op te (laten) slaan op (elektronische) informatiedragers voor technische doeleinden zoals ten behoeve van lay-out en drukproces, ongeacht of de Bijdrage al dan niet digitaal wordt aangeleverd en opgeslagen te houden, ten behoeve van, maar niet beperkt tot, archiefdoeleinden en/of online of offline beschikbare databanken.

5.2 De in artikel 5.1 van deze Voorwaarden voor publicatie genoemde rechten omvatten tevens het recht om ten behoeve van het hierin bedoelde gebruik sublicenties te verlenen aan derde partijen, onder andere exploitanten van platforms en databanken waarin Uitgaven van Sijthoff Media zijn opgenomen en externe uitgevers, zonder dat Sijthoff Media daarvoor een aanvullende vergoeding verschuldigd is, tenzij daartoe tussen Sijthoff Media en Wederpartij andere afspraken zijn gemaakt.

5.3 Gedurende de periode van aanlevering van de Bijdrage tot en met zes maanden na publicatie van de Bijdrage, worden de in dit artikel genoemde rechten op basis van exclusiviteit aan Sijthoff Media verleend, tenzij gezamenlijk anders overeengekomen door Partijen. Na deze periode blijft de licentie op niet-exclusieve basis bestaan voor de duur van het auteursrecht en staat het de Wederpartij vrij de Bijdrage (inclusief restmateriaal) zelf te exploiteren of licenties te verlenen aan derde partijen, voor zover daarmee door de Wederpartij geen inbreuk wordt gemaakt op Rechten van Sijthoff Media of derde partijen, en tenzij anders overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

5.4 Na plaatsing van de Bijdrage in een Uitgave heeft voortdurende opname van de Bijdrage in een (al dan niet tegen betaling) voor het publiek toegankelijke databank te gelden als voldoende exploitatie om de niet-exclusieve licentie in stand te houden.

5.5 Het is Wederpartij niet toegestaan om gedurende de periode dat Sijthoff Media exclusieve rechten heeft met betrekking tot de Bijdrage, hetzelfde werk of een vrijwel identiek werk zelfstandig of middels een derde openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, noch daarbij op enigerlei wijze behulpzaam te zijn, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sijthoff Media. Sijthoff Media zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Wederpartij kan gedurende die periode aan de redactie van de Uitgave waarvoor de Bijdrage is bestemd, toestemming vragen om de Bijdrage voor een ander doel, bijvoorbeeld voor eigen promotionele doeleinden, te (laten) gebruiken. Die toestemming zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd.

5.6 Wederpartij behoudt het auteursrecht op de Bijdrage.

 

6. Rechten, garanties, vrijwaring en naamsvermelding

6.1 Wederpartij staat er jegens Sijthoff Media voor in dat hij de volledige Rechten op de Bijdrage bezit en dat hij gerechtigd is om aan Sijthoff Media de Rechten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze Voorwaarden voor publicatie te verlenen en dat door publicatie van de Bijdrage(n) door Sijthoff Media geen Rechten van derden worden geschonden, tenzij hij schriftelijk bij aanlevering heeft aangegeven hier niet (volledig) voor in te kunnen staan. Wederpartij vrijwaart Sijthoff Media tegen alle aanspraken van of via derden ten aanzien van de inhoud of het gebruik van de Bijdrage(n).

6.2 De in deze Voorwaarden voor publicatie aan Sijthoff Media verleende Rechten omvatten al het door Wederpartij geleverde (beeld)materiaal, tenzij dit afkomstig is van derden en Wederpartij bij het aanleveren van de Bijdrage schriftelijk heeft aangegeven dat hij van deze derde(n) slechts toestemming heeft gekregen voor bepaalde nader omschreven vormen van publicatie.

6.3 Wederpartij zal Sijthoff Media tijdig en in ieder geval voorafgaand aan (de beslissing tot) publicatie van de Bijdrage op de hoogte stellen van alle feiten en omstandigheden waaronder de Bijdrage tot stand is gekomen en die bij gebruik van de Bijdrage door Sijthoff Media zouden kunnen leiden tot vorderingen van derden.

6.4 Wederpartij geeft hierbij aan Sijthoff Media onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om iedere gerechtelijke en buitengerechtelijke procedure te voeren in geval van enige inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de Bijdrage voor rekening van Sijthoff Media, tenzij schriftelijk nader anders is overeengekomen. Sijthoff Media is niet verplicht een procedure te voeren. Wederpartij verplicht zich om in geval van een (gerechtelijke) procedure tegen Sijthoff Media in verband met zijn Bijdrage alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is ter verdediging van de belangen van Sijthoff Media en Wederpartij.

6.5 De naam van Wederpartij wordt bij publicatie in een Uitgave vermeld, tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt of anderszins blijkt uit het gebruik bij of uit de regels voor de betreffende Uitgave.

 

7. Honorarium, onkosten en betaling

7.1 Sijthoff Media en Wederpartij zullen in onderling overleg het honorarium voor de Bijdrage en eventuele onkostenvergoeding vaststellen en vastleggen in de Opdrachtbevestiging. Het overeengekomen honorarium omvat de totale en enige vergoeding voor al het gebruik van de Bijdrage zoals bedoeld in artikel 5 van deze Voorwaarden voor publicatie. Sijthoff Media en Wederpartij stellen hierbij vast dat deze vergoeding dient te worden beschouwd als een billijke vergoeding voor het overeengekomen gebruik. Wederpartij heeft geen recht op additionele vergoeding zoals royalty’s, winstdeling of vergoeding van onkosten met betrekking tot de Bijdrage(n) of een hergebruikvergoeding, tenzij hierover tussen Partijen schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt.

7.2 Betaling van het honorarium geschiedt na levering en acceptatie van de Bijdrage aan de hand van een door Wederpartij overgelegde en door Sijthoff Media goedgekeurde factuur. Tenzij anders overeengekomen, dient Wederpartij uiterlijk binnen drie maanden na aanlevering van de Bijdrage te factureren.

7.3 Indien aan Wederpartij op grond van dwingend wettelijke bepalingen een beroep toekomt op een aanvullende vergoeding, zullen Partijen hiertoe in overleg treden. Uitgangspunt daarbij is dat voor exploitatie op een wijze die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst onbekend was slechts een aanvullende billijke vergoeding verschuldigd kan zijn, voor zover de daaruit voortvloeiende extra inkomsten een afname aan inkomsten uit reeds bekende exploitatievormen overstijgen.

7.4 Sijthoff Media is uitsluitend het honorarium, zoals bepaald in artikel 7.1 van deze Voorwaarden voor publicatie, verschuldigd indien en voor zover Sijthoff Media de Bijdrage accepteert.

7.5 Betaling van het honorarium voor de geaccepteerde Bijdrage zal plaatsvinden in de maand volgend op de maand van eerste publicatie van de Bijdrage, indien en voor zover de factuur tijdig en conform de richtlijnen van Sijthoff Media is ingediend, tenzij anders overeengekomen. De factuur dient verder te voldoen aan de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld.

7.6 Eventuele vergoeding van (on)kosten vindt plaats op declaratiebasis uitsluitend na schriftelijke voorafgaande goedkeuring van de hoofdredactie van de Uitgave waarvoor de Bijdrage bedoeld is. Ook ten aanzien van reiskosten geldt dat deze worden vergoed volgens de daartoe opgestelde richtlijnen.

7.7 Het tussen partijen overeengekomen honorarium is een brutobedrag, derhalve exclusief btw. Mocht er onverhoopt sprake zijn (geweest) van een dienstbetrekking, dan is Sijthoff Media gerechtigd het honorarium aan te passen aan de situatie en alle daaruit voortvloeiende schade te verhalen op de Wederpartij, voor zover rechtens toegestaan. Onder deze schade is begrepen de loonbelasting en de premies volksverzekeringen.

 

8. Verzekeringen

8.1 Wederpartij is gehouden zelf voor de door hem nodig geachte (aansprakelijkheids)verzekeringen in verband met de Opdracht zorg te dragen en nauwgezet alle daarvoor gebruikelijke (verzekerings)premies voldoen, zoals

8.2 gebruikelijk in de branche. Op eerste schriftelijke verzoek van Sijthoff Media dient Wederpartij Sijthoff Media een afschrift te verstrekken van de door Wederpartij afgesloten (aansprakelijkheids)verzekering.

8.3 Wederpartij zal de Opdracht zoveel als mogelijk met eigen apparatuur uitvoeren, waaronder computer en mobiele communicatiemiddelen. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor deze apparatuur en dient zorg te dragen dat deze voorzien is van een werkende Anti-Virus Scanner met de laatste update.

 

 

 

D. Voorwaarden voor abonnementen

 

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Voorwaarden voor Abonnementen wordt verstaan onder:

 • Abonnee: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Abonnement bij Sijthoff Media afneemt.
 • Abonnement: de Overeenkomst tussen Abonnee en Sijthoff Media, op grond waarvan Abonnee, al dan niet tegen betaling, gedurende een bepaalde periode periodiek een Uitgave(n) ontvangt en/of gedurende een bepaalde periode toegang verkrijgt tot één of meer platform(s) dan wel e-learning portals van Sijthoff Media en de daarop beschikbare Content, zoals beschreven in de Overeenkomst.
 • Bestelling: een door de Wederpartij via de webshop, schriftelijk of telefonisch afgesloten bestelling van een Abonnement of Product.
 • Content: al het materiaal dat Sijthoff Media, of een derde namens Sijthoff Media, publiceert op een door haar geëxploiteerd platform of portal, waar onder begrepen – maar niet beperkt tot – digitale Uitgave(n), nieuwsberichten, artikelen, achtergronden, foto’s, spelletjes, video’s en anderszins.
 • Digitale Uitgave(n): alle bestaande en toekomstige digitale uitgaven al dan niet toegankelijk via (mobiele) websites, (mobiele) applicaties of andere digitale media.
 • Klantenservice: de klantenservice van Sijthoff Media die te bereiken is via 020 246 7000 of via sijthoffmedia.nl/contact.
 • Product: een door een Wederpartij bij Sijthoff Media (online) aangekocht artikel anders dan een Abonnement, waaronder een Welkomstgeschenk;
 • Uitgave(n): een door Sijthoff Media op periodieke basis uitgegeven gedrukt tijdschrift, krant of andere uitgave.
 • Welkomstgeschenk: een cadeau dat Abonnee ontvangt bij het aangaan van een Abonnement.

1.2 Deze Voorwaarden voor abonnementen zijn naast de algemene bepalingen van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Sijthoff Media met betrekking tot een Bestelling van een Abonnement.

 

2. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

2.1 De aanvaarding van een Bestelling door Sijthoff Media geschiedt schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan elektronisch) in een bevestiging of doordat Sijthoff Media met uitvoering van een Bestelling begint. Een Overeenkomst komt tot stand door de enkele aanvaarding door Sijthoff Media van de Bestelling.

2.2 Een Bestelling kan op ieder moment zowel telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. Sijthoff Media is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een Bestelling te weigeren. Ook na aanvaarding van een Bestelling is Sijthoff Media gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren.

2.3 Abonnee dient de bevestiging op volledigheid en juistheid te controleren en dient geconstateerde afwijkingen direct aan Sijthoff Media te melden.

2.4 Wijzigingen in een Bestelling moeten door Abonnee tijdig, doch uiterlijk binnen 7 dagen en schriftelijk aan Sijthoff Media worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Sijthoff Media uitdrukkelijk worden aanvaard.

2.5 Kortingsaanbiedingen dan wel aanbiedingen met een Welkomstgeschenk zijn uitsluitend mogelijk indien de nieuwe Abonnee gedurende voorgaande periode van 6 maanden geen Abonnement heeft gehad op de betreffende Uitgave. Indien dit wel het geval is of bij vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig aangaan van Abonnementen), vervalt het recht op korting dan wel het Welkomstgeschenk en heeft Sijthoff Media het recht het Welkomstgeschenk dan wel de korting van Abonnee terug te vorderen.

2.6 De afbeeldingen van de online aangeboden Producten worden zo nauwgezet mogelijk door Sijthoff Media in beeld gebracht. Sijthoff Media kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze Producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren Producten.

 

3. Digitale Uitgave(n)

3.1 De mogelijkheid bestaat om van bepaalde door Sijthoff Media uitgegeven titels waar de Abonnee een Abonnement op heeft, een Digitale Uitgave al dan niet tegen betaling te ontvangen.

3.2 Abonnee mag de Digitale Uitgave uitsluitend voor eigen gebruik downloaden en/of uitprinten. Het is Abonnee niet toegestaan Digitale Uitgaven te kopiëren, te veranderen, uit te lenen en/of op enigerlei andere wijze aan

3.3 derden ter beschikking te stellen. Abonnee verkrijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht de Digitale Uitgave te gebruiken.

3.4 Abonnee is verantwoordelijk voor ieder gebruik van zijn/haar inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn/haar account worden verricht. Bij gebleken onrechtmatig gebruik en/of het vermoeden van onrechtmatig gebruik van de inloggegevens kan leiden tot het (tijdelijk) stopzetten van het Abonnement door Sijthoff Media, zonder recht op schadevergoeding voor Abonnee.

3.5 Sijthoff Media heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale Uitgave(n) rustende (Intellectuele Eigendoms-)rechten. Het is Abonnee niet toegestaan bij door Sijthoff Media of haar licentiegever beveiligde Digitale Uitgave(n) en Producten, de beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

4. Vragen en adreswijziging

4.1 Vragen met betrekking tot het Abonnement, een Bestelling dan wel daarmee samenhangende facturen kunnen schriftelijk gesteld worden aan de Klantenservice.

4.2 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient Abonnee de nieuwe gegevens tenminste 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan Sijthoff Media door te geven. Abonnee is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste en actuele contact- en adresgegevens. Indien een Uitgave dan wel de Bestelling niet (op het juiste adres) kan worden bezorgd wegens tekortschieten van Abonnee om aan deze verplichting te voldoen, is dat voor eigen rekening en risico van Abonnee.

 

5. Welkomstgeschenk

5.1 Indien een aanbieding een Welkomstgeschenk betreft, dan geldt die aanbieding zolang de voorraad strekt. In het onverhoopte geval dat een specifiek Welkomstgeschenk niet meer op voorraad is dan zal Sijthoff Media een alternatief daarvan aanbieden in de vorm van een vervangend Welkomstgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter beoordeling van Sijthoff Media.

5.2 Sijthoff Media doet haar uiterste best om het Welkomstgeschenk binnen 6 weken na totstandkoming van de Overeenkomst aan Abonnee te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal Sijthoff Media Abonnee daarvan op de hoogte stellen. Het niet tijdig leveren van het Welkomstgeschenk aan Abonnee, geeft Abonnee nimmer het recht op (aanvullende) schadevergoeding.

 

6. Bezorging en levering

6.1 Sijthoff Media zal zich gedurende de looptijd van het Abonnement inspannen voor een tijdige bezorging van de Uitgaven.

6.2 Indien een Abonnee verzoekt om bezorging van een Uitgave in het buitenland, is Sijthoff Media uitsluitend verplicht daar gehoor aan te geven indien het een land betreft waar Sijthoff Media op dat moment bezorgt. Abonnee accepteert dat met bezorging in het buitenland aanvullende kosten en vertraging gemoeid (kunnen) zijn, welke Sijthoff Media zo veel mogelijk voorafgaand aan bezorging aan Abonnee zal communiceren.

6.3 Sijthoff Media is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen.

6.4 Bij de uitvoering van de Bestellingen, neemt Sijthoff Media de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en maakt bij de levering van de Bestellingen gebruik van zorgvuldig geselecteerde logistieke dienstverlener(s). Zij zullen de Bestelling verzenden naar het door Abonnee aan Sijthoff Media opgegeven adres.

6.5 Sijthoff Media zal de geaccepteerde Bestelling uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen, bijvoorbeeld indien een Uitgave minder dan één keer per maand verschijnt. Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 15 dagen nadat de Bestelling is geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en Sijthoff Media zal het bedrag dat Klant betaald heeft zo spoedig als mogelijk terugbetalen.

 

7. Looptijd, verlenging en opzegging Abonnement

7.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de overeengekomen periode of voor een vooraf overeengekomen aantal edities. Indien geen specifieke looptijd is overeengekomen, is de initiële termijn van het Abonnement één jaar. Een Abonnement wordt na de overeengekomen periode – behoudens opzegging als in artikel 7.2 van deze Voorwaarden voor abonnementen geregeld – automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het Abonnement alleen tegen het einde van de lopende abonnementstermijn worden opgezegd. Dit kan telefonisch of per e-mail bij de Klantenservice. Sijthoff Media zal na ontvangst de opzegging schriftelijk bevestigen onder vermelding van de definitieve einddatum van het Abonnement.

7.2 Gratis Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar na het eerste jaar. Maandabonnementen kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Betaalde Abonnementen op Uitgaven die minder dan één keer per maand verschijnen, dienen 3 maanden voor het einde van de abonnementstermijn te worden opgezegd. Na de eerste abonnementstermijn is het Abonnement maandelijks opzegbaar.

7.3 Een cadeau Abonnement ten behoeve van een derde, wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd. Een verlenging van het cadeau Abonnement wordt als een nieuw Abonnement beschouwd.

7.4 Indien de Abonnee een partij is die in de uitvoering van beroep of bedrijf handelt, wordt een Abonnement voor bepaalde tijd na de initiële termijn steeds verlengd met dezelfde termijn als de initiële termijn. Na verlenging van het Abonnement kan Abonnee het Abonnement tegen het einde van de dan geldende looptijd opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Eventuele restitutie van abonnementsgeld wordt uitgekeerd met aftrek van administratiekosten op het door Abonnee opgegeven bankrekeningnummer.

7.5 In het onverhoopte geval van het overlijden van een Abonnee, eindigt het Abonnement op de dag waarop het overlijden van deze persoon aan Sijthoff Media wordt medegedeeld. In dat geval kan restitutie van een deel van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode plaatsvinden, mits het een bedrag van meer dan € 10,00 (tien euro) betreft.

7.6 Sijthoff Media is te allen tijde gerechtigd om een Abonnement op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

8. Tarieven, prijswijziging en betaling

8.1 De door Sijthoff Media gehanteerde tarieven en prijzen gelden uitsluitend voor Abonnementen in Nederland en zijn inclusief verzendkosten en btw tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

8.2 Betaling van de abonnementsprijs dient voorafgaand aan een bepaalde met de Abonnee overeengekomen periode te geschieden op een manier die Abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Abonnement (bijv. automatische incasso). De betalingstermijnen en tarieven die bij verlenging van het Abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van de Uitgave en worden middels factuur (per e-mail of per post) in rekening gebracht tenzij er een automatische incasso is overeengekomen.

8.3 Indien Abonnee Sijthoff Media heeft gemachtigd om de verschuldigde vergoeding automatisch af te schrijven, staat Abonnee er voor in dat deze ten tijde van de incasso over voldoende saldo beschikt om aan de betalingsverplichting te voldoen. Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, heeft Sijthoff Media het recht herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het Abonnement ook na herinnering niet ontvangen is, is Sijthoff Media gerechtigd het Abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

8.4 Het storneren van een door Sijthoff Media (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.

8.5 Bij beëindiging van het Abonnement na verlenging na de eerste abonnementstermijn, heeft de Abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten Abonnement en het reeds betaalde bedrag, waarbij Sijthoff Media het recht heeft administratie- en verwerkingskosten daarvan af te trekken.

8.6 Sijthoff Media is gerechtigd om de tarieven voor het Abonnement te wijzigen, onder meer (maar niet beperkt tot) op basis van het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) voor het voorgaande jaar. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk twee weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon of op de website van de betreffende Uitgave gepubliceerd, dan wel in de nieuwsbrief meegenomen.

 

9. Inhoud, staking of wijziging van een Uitgave

9.1 Sijthoff Media is volledig vrij om de inhoud van een (Digitale) Uitgave naar eigen goeddunken te bepalen, inclusief verschillende rubrieken, advertenties en eventuele bijlagen.

9.2 Sijthoff Media is te allen tijde gerechtigd de omvang, het aantal edities, inhoud, verschijningsvorm, -moment en/of frequentie en lay-out van haar (Digitale)Uitgaven naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij Sijthoff Media ervoor zal zorgen dat de betreffende Uitgave ook na de wijzigingen, kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot de abonnementsprijs.

9.3 Indien Sijthoff Media besluit een (Digitale) Uitgaven te staken, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde abonnementsprijs over de resterende betaalperiode vanaf de stakingsdatum van de (Digitale) Uitgave. In het geval van vervanging van een Uitgave door een andere of een wijziging van de Uitgave waardoor deze wezenlijk afwijkt van de onder het Abonnement door Sijthoff Media toegezegde prestatie, heeft de Abonnee het recht om het Abonnement binnen vier (4) weken na aankondiging van de vervanging, dan wel binnen vier (4) weken na de ontvangst van het eerste vervangende of aangepaste (Digitale) Uitgave, afhankelijk van welk moment eerder is, te ontbinden door een schriftelijke of telefonische mededeling aan de Klantenservice.

 

10. Bedenktijd en herroepingsrecht Abonnee/Wederpartij

Abonnee kan ingeval die handelt als natuurlijk persoon een Overeenkomst met betrekking tot de online aankoop van een Product of Abonnement gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het betreffende Product door Abonnee of

 • a) indien Abonnee in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld, de dag waarop Abonnee of een door Abonnee aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste Product heeft ontvangen;
 • b) indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop Abonnee of een door Abonnee aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • c) voor een Overeenkomst betreffende regelmatige levering van Producten, zoals een Abonnement gedurende een bepaalde periode, de dag waarop Abonnee of een door Abonnee aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de eerste levering van het Product heeft ontvangen;
 • d) Bij Digitale Uitgaven, op het moment van de totstandkoming van het Abonnement.

10.2 Abonnee heeft de plicht om tijdens de bedenktijd als genoemd in artikel 10.1 zorgvuldig om te gaan met het Product, de verpakking, labels en codering. Abonnee zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het Product wenst te behouden.

10.3 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 10.1 bedoelde melding, stuurt Abonnee het online gekochte Product terug naar Sijthoff Media of overhandigt hij/zij dit aan (een bevoegd vertegenwoordiger van) Sijthoff Media. Het Product dient te worden teruggestuurd met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door Sijthoff Media eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Abonnee. Abonnee heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen indien hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

10.4 Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel, zijn de kosten van retournering voor rekening van Abonnee.

10.5 Sijthoff Media zal uiterlijk binnen 14 dagen nadat het online bestelde Product retour is ontvangen overgaan tot het terugstorten van het aankoopbedrag plus de oorspronkelijke verzendkosten. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan de aankoop is betaald. Indien Abonnee een deel van de Bestelling niet retourneert, zullen de oorspronkelijke verzendkosten niet worden vergoed.

10.6 Het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel geldt niet voor de levering van losse exemplaren van Uitgaven en voorts niet voor Producten:

 • a) die door Sijthoff Media tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Wederpartij en/of die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • b) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • c) die snel kunnen bederven of verouderen;
 • d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Sijthoff Media geen invloed heeft;
 • e) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Wederpartij de verzegeling heeft verbroken;
 • f) voor Digitale Uitgaven die reeds zijn gedownload door Abonnee.

 

 

 

E. Voorwaarden voor gebruik van het online platform en de online portal

 

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Voorwaarden voor gebruik van het online platform en de online portal wordt verstaan onder:

 • Data: elke vorm van digitale informatie, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video’s, geluiden, statistieken, grafieken, rapporten en andere inhoud die wordt verzameld, gegenereerd, verwerkt, opgeslagen, getoond of anderszins beschikbaar wordt gesteld binnen het Online Platform;
 • Gebruiker: een individu, organisatie, bedrijf of enige andere entiteit die toegang heeft tot en gebruik maakt van het Online Platform en/of Online Portal, inclusief alle functies, diensten en inhoud die daardoor worden aangeboden.
 • Gebruikersbijdragen: het indienen, uploaden, plaatsen, of anderszins verstrekken van inhoud, gegevens, tekst, afbeeldingen, grafieken, audio, video of enige andere vorm van materiaal op het Online Platform en/of Online Portal.
 • Gebruikersrecht: het recht dat aan Gebruikers wordt verleend om gebruik te maken van de diensten, functionaliteiten, inhoud, Data en andere mogelijkheden die worden aangeboden door het Online Platform en/of het Online Portal overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de Algemene Voorwaarden.
 • Online Platform: de digitale omgeving toegankelijk via het internet, inclusief maar niet beperkt tot websites, mobiele applicaties of andere elektronische interfaces, waarop de diensten, informatie, interacties of transacties van Sijthoff Media die worden aangeboden aan Gebruikers.
 • Online Portal: een digitale omgeving, website, mobiele applicatie of andere elektronische interface die toegankelijk is via het internet van Sijthoff Media en die Gebruikers in staat stelt om bepaalde diensten, informatie, interacties, of transacties uit te voeren en te downloaden die worden aangeboden door het portal.

1.2 Deze Voorwaarden voor het gebruik van het Online Platform en het Online Portal zijn van toepassing wanneer de Gebruiker hier gebruik van maakt.

 

2.Gebruikersrecht

2.1 Het Online Platform/de Online Portal verleent aan de Gebruiker een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om de Data te bekijken, raadplegen, delen, en binnen het kader van de functionaliteiten van het Online Platform/de Online Portal te gebruiken, conform de bepalingen van deze Voorwaarden.

2.2 Het Gebruikersrecht voor de Data is beperkt tot het doel van het Online Platform/de Online Portal en de daarop aangeboden diensten. De Gebruiker stemt ermee in de Data niet op enige wijze te gebruiken die in strijd is met de geldende wetten, de rechten van derden, of de bepalingen van deze Voorwaarden.

2.3 Sijthoff Media behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken de toegang tot bepaalde Data te wijzigen, op te schorten, te beperken of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker.

2.4 De Gebruiker erkent dat Sijthoff Media niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, volledigheid, of betrouwbaarheid van de Data. Het gebruik van de Data is op eigen risico van de Gebruiker.

2.5 Door gebruik te maken van het Online Platform/de Online Portal stemt de Gebruiker in met en aanvaardt de voorwaarden uiteengezet in dit hoofdstuk Voorwaarden met betrekking tot het Gebruikersrecht.

 

3. Gebruikersbijdragen

3.1 Door Gebruikersbijdrage(s) op het Online Platform/de Online Portal, verleent de Gebruiker aan Sijthoff Media een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare licentie om de Gebruikersbijdragen te gebruiken, reproduceren, aanpassen, distribueren, tonen en uitvoeren binnen de context van het Online Platform/de Online Portal en de bijbehorende diensten.

3.2 De Gebruiker bevestigt en garandeert dat hij/zij de wettelijke eigenaar is van alle rechten, inclusief IE-rechten, die betrekking hebben op de Gebruikersbijdragen, of dat hij/zij over de nodige toestemmingen, rechten en licenties beschikt om deze aan Sijthoff Media te verstrekken en de hierin uiteengezette rechten te verlenen.

3.3 Sijthoff Media behoudt zich het recht voor om Gebruikersbijdragen naar eigen goeddunken te weigeren, bewerken, verwijderen of opschorten, als deze Gebruikersbijdragen in strijd zijn met de geldende wetten, inbreuk maken op de rechten van derden, in strijd zijn met deze Voorwaarden, of anderszins ongepast worden geacht.

3.4 De Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van de Gebruikersbijdragen en de eventuele nadelige gevolgen van het indienen ervan.

3.6 De Gebruiker erkent dat de Gebruikersbijdragen openbaar beschikbaar kunnen zijn voor andere gebruikers van het Online Platform/de Online Portal en mogelijk door derden kunnen worden bekeken en gedeeld. Sijthoff Media aanvaardt in relatie tot het Online Platform/de Online Portal geen vertrouwelijkheidsverplichtingen met betrekking tot de Gebruikersbijdragen.

3.7 Door het indienen van Gebruikersbijdragen op dit Online Platform/de Online Portal gaat de Gebruiker akkoord met de bepalingen van dit artikel met betrekking tot Gebruikersbijdragen.

 

4. Intellectueel Eigendom

4.1 De Gebruiker erkent dat het Sijthoff Media met betrekking tot het Online Platform/de Online Portal het Intellectuele Eigendom of andere rechten bezit, alsook in relatie tot de Data. Niets in deze clausule verleent de Gebruiker enig recht of belang in dergelijke Intellectuele Eigendom of rechten, anders dan het specifieke Gebruikersrecht dat hierin wordt uiteengezet.

 

5. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

5.1 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor zijn/haar acties, gedragingen op en gebruik van het Online Platform/de Online Portal, evenals voor alle Gebruikersbijdragen die hij/zij indient, uploadt, plaatst of anderszins verschaft.

5.2 De Gebruiker gaat ermee akkoord om Sijthoff Media, de daaraan gelieerde ondernemingen, bestuurders, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers te vrijwaren en te beschermen tegen alle claims, aansprakelijkheden, kosten, schade en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met zijn/haar gebruik van het Online Platform/de Online Portal, inbreuk op deze Voorwaarden, schending van wet- en regelgeving of rechten van derden, of het indienen van Gebruikersbijdragen.

5.3 De Gebruiker erkent dat het Online Platform/de Online Portal niet verantwoordelijk is voor de inhoud, nauwkeurigheid of legitimiteit van Gebruikersbijdragen of de handelingen van andere gebruikers.

5.4 De Gebruiker verbindt zich ertoe om Sijthoff Media onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar account, schending van beveiliging, of andere inbreuken op de veiligheid.

5.5 Sijthoff Media behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken maatregelen te nemen tegen Gebruikers die in strijd handelen met deze Voorwaarden, geldende wet- en regelgeving of anderszins schadelijk of ongepast worden geacht, inclusief beëindiging van de toegang tot het Online Platform/de Online Portal en het zonder voorafgaande kennisgeving Gebruikersbijdragen te verwijderen, bewerken, opschorten of beperken.

5.6 In geval van beëindiging van toegang tot het Online Platform/de Online Portal, om welke reden dan ook, blijven de bepalingen met betrekking tot de IE-rechten, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid van gebruikers en andere relevante clausules van kracht.


>6. Aansprakelijkheid

6.1 De Gebruiker erkent en begrijpt dat Sijthoff Media een Online Platform/de Online Portal biedt voor gebruikers om Gebruikersbijdragen in te dienen, te delen en weer te geven, en dat het Online Platform/de Online Portal geen controle heeft over de inhoud van deze Gebruikersbijdragen. Sijthoff Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, verlies of geschillen die voortvloeien uit het gebruik van het Online Platform/de Online Portal. Sijthoff Media aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid, legitimiteit of enige andere aspecten van de Gebruikersbijdragen die door gebruikers worden ingediend.

6.2 In zoverre toegestaan door de wet, wijst Sijthoff Media alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af met betrekking tot de Gebruikersbijdragen en het gebruik ervan binnen het Online Platform/de Online Portal.

 

F. Voorwaarden voor deelname aan evenementen

 

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden voor deelname aan evenementen wordt verstaan onder:

 • Evenement: iedere beurs, congres, productie, cursus, seminar, training, studiereis of ander evenement dat door Sijthoff Media wordt georganiseerd.
 • Locatie: locatie waar het Evenement plaats vindt.
 • Ticket: het toegangsbewijs tot het Evenement.
 • Website: een door Sijthoff Media dan wel een door hem ingeschakelde derde geëxploiteerde Website waarop informatie over het Evenement te verkrijgen is en/of Tickets gekocht kunnen worden.

1.2 Deze Voorwaarden voor deelname aan Evenementen zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Sijthoff Media en de Wederpartij als bezoeker van een Evenement. Tenzij anders bepaald kunnen derden aan deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen.

2. Data, duur en recht op annulering

2.1 Sijthoff Media stelt de Locatie, de prijs van de Tickets en de data waarop de Wederpartij het Evenement kan bezoeken per Evenement nader vast.

2.2 Indien naar het oordeel van Sijthoff Media bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen dan wel in geval van Overmacht, kan Sijthoff Media de vastgestelde data en/of de Locatie wijzigen of besluiten het Evenement niet door te laten gaan. Als het Evenement wordt verschoven naar een andere datum blijft het Ticket geldig voor de nieuwe datum. Mocht de Wederpartij het Evenement dan niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn Ticket in te leveren tegen restitutie van de vergoeding die op het Ticket is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd eventuele servicekosten) die de Wederpartij via de Website heeft betaald. Als het Evenement verplaatst is naar een latere datum kan de Wederpartij geen aanspraak maken op restitutie als hij het Ticket niet vóór de verplaatste datum heeft ingeleverd.

2.3 Indien het Evenement als gevolg van of in verband met Overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Sijthoff Media slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het Ticket, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke de Wederpartij via de Website heeft betaald. Eventuele overige schade zal niet worden vergoed. Evenmin kan de Wederpartij aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

2.4 Wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel of in geval van Overmacht.

2.5 Alle informatie over het Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, is vrijblijvend en wordt gegeven onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Sijthoff Media is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in door Sijthoff Media en/of door derden aan Wederpartij gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.

2.6 Speciale wensen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten aanzien van plaatsen geschikt voor rolstoelen en/of de begeleiding door SOHO-honden, dienen voorafgaand aan het reserveren van een Ticket per e-mail kenbaar te worden gemaakt. De mogelijkheid om deze wensen te realiseren is onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van voor rolstoelen geschikte plaatsen en de mogelijkheden van de Locatie.

 

3. Tickets, betaling en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Door reservering van Tickets door de Wederpartij aan de kassa op Locatie dan wel middels andere wegen zoals via de Website komt nog geen Overeenkomst tot stand. De Overeenkomst komt pas tot stand indien en zodra de Sijthoff Media (autorisatie van) de betaling door de Wederpartij heeft ontvangen dan wel indien de Wederpartij bij de kassa van het Evenement een Ticket heeft gekocht en betaald.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Sijthoff Media voor een Evenement gehanteerde tarieven exclusief de omzetbelasting, maar inclusief administratiekosten. Het door Wederpartij aan Sijthoff Media verschuldigde bedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor de aanvang van het Evenement op de op de factuur aangegeven bankrekening van Sijthoff Media te zijn bijgeschreven. Direct na inschrijving wordt de factuur met het daarop verschuldigde inschrijfgeld en betaalmogelijkheden verzonden naar de Wederpartij.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient Wederpartij het verschuldigde inschrijfgeld voldaan te hebben voorafgaand aan de aanvang van het Evenement. Indien de openstaande factuur niet is voldaan zal de Wederpartij geen toegang verleend worden tot het Evenement.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen kan de Wederpartij de Tickets niet annuleren. Indien een Wederpartij niet in staat is om een Evenement bij te wonen, is Wederpartij gerechtigd een vervanger aan het Evenement te laten deelnemen en de Tickets voorafgaand aan het Evenement op naam van de vervanger te laten zetten.

3.5 Een Ticket kan bestaan uit een door of vanwege de Sijthoff Media verstrekt document of een door of vanwege de Sijthoff Media verstrekte barcode. De barcode is een unieke code. Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

3.6 De Tickets zijn en blijven eigendom van Sijthoff Media. Het Ticket geeft de houder recht op bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Sijthoff Media mag ervan uitgaan dat de houder van dit Ticket ook de rechthebbende daarop (de Wederpartij) is. Sijthoff Media is niet aansprakelijk voor toegangsbewijzen die door derden verkocht worden. Vanaf het moment dat het Ticket aan Wederpartij ter beschikking is gesteld, rust op hem/haar het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

3.7 Het Ticket dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan Wederpartij verstrekt.

3.8 Wederpartij is gehouden om het Ticket voor het Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, tenzij partijen daar afspraken over hebben gemaakt, bijvoorbeeld ten behoeve van een actie waarbij Tickets worden weggegeven.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Sijthoff Media is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen in de ruimste zin des woords van de Wederpartij. Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door de Wederpartij op eigen risico, in die zin dat Sijthoff Media geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen van het Evenement, zoals bijvoorbeeld gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke of psychische stoornissen.

 

5. Beeld- en filmopnamen

5.1 De Wederpartij is zich ervan bewust en stemt ermee in dat Sijthoff Media, beeld en/of geluidsopnamen zal kunnen (laten) maken, waaronder mogelijk van de Wederpartij zelf, en dat Sijthoff Media deze opnamen openbaar kan (laten) maken en/of anderszins zal (laten) gebruiken, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het publiceren in een door een exposant uitgegeven tijdschrift en/of door haar geëxploiteerde website en/of haar social media kanalen en/of enige andere publicatie op welk medium dan ook in het kader van promotiedoeleinden van Sijthoff Media, het Evenement en/of derden (zoals partners, adverteerders of sponsors van Sijthoff Media en het Evenement).

 

 

6. Gedragsregels

6.1 De Wederpartij wordt geacht zich tijdens het Evenement met respect op te stellen jegens andere bezoekers, exploitanten en Sijthoff Media. Sijthoff Media is niet aansprakelijk voor het handelen van de Wederpartij. Bij wangedrag, is Sijthoff Media bevoegd om de Wederpartij per direct uit te sluiten van het Evenement en heeft Sijthoff Media het recht om eventuele schade op hem/haar te verhalen.

6.2 De Wederpartij is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Sijthoff Media, medewerkers van de Locatie, de veiligheidsdiensten en eventuele andere bevoegden.

 

G. Voorwaarden voor partners events

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden voor partners events wordt verstaan onder:

 • Evenement: het congres, de cursus, seminar, training, studiereis of enig ander event dat door Sijthoff Media voor de Wederpartij is of wordt georganiseerd.
 • Materiaal: al de door Sijthoff Media in het kader van de uitvoering van de opdracht om het Evenement te organiseren aan de Wederpartij verstrekte folders, documentatie, lesmateriaal, deelnemerslijsten e.d. in zowel hardcopy als digitale vorm.

1.2 Op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Sijthoff Media met betrekking tot Evenementen die in opdracht van de Wederpartij door Sijthoff Media worden georganiseerd zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige Voorwaarden voor partners events van toepassing.

 

2. Uitvoering van de werkzaamheden

2.1 De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sijthoff Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Sijthoff Media worden verstrekt. Wederpartij staat in voor de juistheid en de volledigheid van deze gegevens. Als de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet-tijdig en/of niet-volledig aan Sijthoff Media zijn verstrekt, heeft Sijthoff Media het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

2.2 Als Partijen zijn overeengekomen dat de Overeenkomst in verschillende fases zal worden uitgevoerd kan Sijthoff Media de uitvoering van (onderdelen van) een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of eventuele (deel)facturen heeft voldaan.

2.3 Alle voor het Evenement benodigde vergunningen moeten door de Wederpartij worden aangevraagd. Sijthoff Media draagt hier geen enkele verantwoordelijkheid voor. De Wederpartij draagt de kosten voor de aanvraag en/of het behouden van de benodigde vergunning(en).

2.4 Indien is overeengekomen dat de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst apparatuur, materialen of gegevens of informatiedragers aan Sijthoff Media ter beschikking zal stellen, is de Wederpartij verplicht ervoor zorg te dragen dat deze voldoen aan de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke specificaties.

 

3. Derden

3.1 Voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met de Wederpartij Sijthoff Media diensten van derden betrekt zal Sijthoff Media dat steeds doen op naam en voor rekening van de Wederpartij. De derde en de Wederpartij zijn partij bij die overeenkomst. Sijthoff Media is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst met (een) derde(n). Voor het geval Sijthoff Media in verband met de uitvoering van de Overeenkomst in eigen naam en voor eigen rekening personeel, diensten of goederen van derden betrekt of ter zake wordt aangesproken, vrijwaart de Wederpartij Sijthoff Media ter zake van de voldoening van de aan de derde toekomende tegenprestatie en eventuele aanspraken op schade en/of kosten.

3.2 Indien en voor zover Sijthoff Media in het kader van de uitvoering van (een onderdeel van) de Overeenkomst in naam en voor rekening van de Wederpartij optreedt, dan is en blijft de Wederpartij volledig verantwoordelijk voor de eventuele heffing en afdracht van belastingen en andere (sociale) premies. De Wederpartij vrijwaart Sijthoff Media voor iedere vorm van aansprakelijkheid in dat kader.

4. Standhouders/ sponsoren

4.1 Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van deze Voorwaarden voor partners events zorgt de Wederpartij in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

 • zij de door Sijthoff Media gegeven aanwijzingen ter zake het inrichten van de gehuurde standruimte opvolgt;
 • zij de gehuurde stand niet inricht met zaken en/of op of rond de congreslocatie diensten aanbiedt welke illegaal zijn en/of in strijd zijn met de goede zeden en/of niet gepast zijn in de omgeving waar deze zaken en/of diensten worden aangeboden.

4.2 In het geval de Wederpartij een locatie aanwijst waar het Evenement moet worden gehouden garandeert de Wederpartij dat deze locatie aan alle eisen voldoet welke door Sijthoff Media zijn aangegeven.

4.3 Aan de inschrijving voor een Evenement kunnen geen rechten worden ontleend. Sijthoff Media heeft te allen tijde het recht een inschrijving alsnog te weigeren dan wel op bepaalde onderdelen te wijzigen, zoals bijvoorbeeld de omvang van de gehuurde standruimte, een wijziging in de samenstelling van de sprekers, etc. Indien de afwijking in de Overeenkomst dusdanig afwijkt van wat er tussen Sijthoff Media en de Wederpartij oorspronkelijk overeengekomen is, dan is zij in beginsel bereid om in alle redelijkheid en in overleg met de Wederpartij het factuurbedrag aan te passen. Echter de wijze waarop het factuurbedrag wordt aangepast, is ter discretie van Sijthoff Media.

4.4 Sijthoff Media behoudt zich het recht voor om inschrijving voor de deelname aan een Evenement zonder opgaaf van de daaraan ten grondslag liggende redenen te weigeren dan wel niet in behandeling te nemen.

4.5 Sijthoff Media behoudt zich in het geval van Overmacht het recht voor om de datum en/of de locatie van het door haar te organiseren Evenement te wijzigen en indien noodzakelijk het Evenement in zijn geheel te annuleren. Alsdan is Sijthoff Media niet verplicht tot het vergoeden van welke schade dan ook aan Wederpartij. In geval van een annulering zal Sijthoff Media de bedragen, welke reeds zijn voldaan voor de standhuur en/of deelname aan het Evenement te retourneren op een door de Wederpartij aan te wijzen bankrekening, onder aftrek van reeds in redelijkheid door Sijthoff Media gemaakte kosten.

4.6 De Wederpartij is verplicht om de stand een half uur voor aanvang van het Evenement volledig te hebben ingericht. Zij is tevens verplicht om de stand na het beëindigen van het Evenement zo spoedig mogelijk te ontruimen en netjes en schoon achter te laten.

4.7 De Wederpartij draagt het risico voor schade en/of diefstal en/of te niet gaan van haar zaken welke zich bevinden op of rond de locatie waar het Evenement wordt gehouden.

4.8 Sijthoff Media is niet aansprakelijk voor schade welke door derden gedurende het Evenement wordt toegebracht aan de zaken welke door Wederpartij zijn uitgestald.

 

5. Annulering

5.1 Ingeval van annulering van de Overeenkomst door Wederpartij binnen 8 weken vóór de begindatum van het Evenement is de Wederpartij het volledige factuurbedrag aan Sijthoff Media verschuldigd.

 

6. Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk

6.1 Geringe afwijkingen in (de organisatie van) een Evenement, zowel wat de inhoud, duur, kwaliteit en afwerking betreft geven de Wederpartij niet het recht de Overeenkomst of het Evenement te weigeren, de Overeenkomst te (laten) ontbinden, het Evenement te annuleren en/of schadevergoeding van Sijthoff Media te vorderen, tenzij zulks in redelijkheid niet van de Wederpartij verlangd kan worden. Onder geringe afwijkingen wordt tevens begrepen een op eigen initiatief doch op redelijke gronden door Sijthoff Media in tijd verplaatsen van een Evenement.

6.2 Sijthoff Media is slechts gehouden aan een annulering of wijziging van de Overeenkomst (haar medewerking te verlenen) indien deze schriftelijk aan haar is bevestigd en door haar is aanvaard.

6.3 Wederpartij aanvaardt dat, indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst daardoor kan worden beïnvloed. Sijthoff Media zal Wederpartij daaromtrent zo spoedig mogelijk (schriftelijk) op de hoogte stellen.

6.4 Zowel Sijthoff Media als de Wederpartij zijn verplicht mee te werken aan een wijziging van de Overeenkomst als bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de Overeenkomst een wijziging of uitbreiding noodzakelijk is. De meerkosten die aan een wijziging of uitbreiding verbonden zijn komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij anders afgesproken.

6.5 Als de Wederpartij tussentijds (onderdelen van) de (uitvoering van de) Overeenkomst wil wijzigen of aanvullen zal dit onmiddellijk met Sijthoff Media worden besproken. Als Sijthoff Media met de wijzigingen of aanvulling

6.6 akkoord gaat, zijn de daarmee samenhangende meerkosten geheel voor rekening van de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen.

6.7 Wijzigingen worden aan de Wederpartij ter goedkeuring voorgelegd zodra ze te voorzien zijn en de overschrijding meer dan 10% van de bij Overeenkomst overeengekomen prijs te boven gaat. Sijthoff Media streeft er naar voor zover mogelijk budgetoverschrijdingen te voorkomen. Budgetoverschrijdingen komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

7.7 Tarieven

7.1 Partijen spreken bij het tot stand komen van de Overeenkomst (uur)tarieven af met betrekking tot (de verschillende onderdelen van) de Overeenkomst. De bedragen die zijn opgenomen in de offerte/het budget dat is afgegeven door Sijthoff Media zijn indicatief, tenzij anders overeengekomen.

7.2 Sijthoff Media zal alle in het kader van de Overeenkomst te maken out of pocket- kosten aan de Wederpartij in rekening brengen, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, koerierskosten, vertaalkosten, verzend- en administratiekosten, en in het algemeen de kosten van in overleg met de Wederpartij ingeschakelde derden.

7.3 Alle kosten welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zoals, maar niet beperkt tot, veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van de Wederpartij.

 

8. Betaling

8.1 Sijthoff Media factureert 100% van het afgesproken totaalbedrag vooraf, tenzij anders overeengekomen. Uiterlijk op de laatste werkdag voor de aanvang van het Evenement is de Wederpartij gehouden de volledige factuur te hebben voldaan. Bij niet-tijdige betaling van de factuur, heeft Sijthoff Media het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, waarbij Sijthoff Media aanspraak kan maken op betaling van 100% van het totaalbedrag, onverminderd het recht van Sijthoff Media op volledige schadevergoeding, al dan niet voorvloeiende uit claims van bij de Overeenkomst betrokken derden. Sijthoff Media is gerechtigd na afloop van het Evenement Wederpartij een factuur te zenden voor out-of-pocketkosten en/of meerwerk.

 

9. Aflevering

9.1 De aflevering van het in het kader van de Overeenkomst aan de Wederpartij verstrekte materiaal geschiedt aan het opgegeven adres van de Wederpartij.

9.2 De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Indien buiten schuld van Sijthoff Media vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de Overeenkomst tijdig besteld materiaal niet tijdig aan Sijthoff Media wordt geleverd, wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Sijthoff Media is niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten in brochures, folders, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, afbeeldingen, lesmateriaal, e.d.

10.2 Sijthoff Media streeft bij het organiseren van een Evenement altijd naar een minimum totaal aantal aanwezige deelnemers, dat bij elk congres, beurs, seminar, studiereis ed. schriftelijk kenbaar wordt gemaakt. Sijthoff Media is niet aansprakelijk voor de (tegenvallende) bezoekersaantallen van door haar te organiseren Evenementen.

 

 

11. Vrijwaringen

11.1 De Wederpartij vrijwaart Sijthoff Media tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

11.2 De Wederpartij vrijwaart Sijthoff Media tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade, waarbij onder derden ook deelnemers aan de door Sijthoff Media in opdracht van de Wederpartij georganiseerde Evenementen worden begrepen, welke aanspraken verband houden met de Overeenkomst en het deelnemen of uitvoeren van een Evenement.

11.3 Indien de Wederpartij aan Sijthoff Media informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

11.4 Als Sijthoff Media verplicht wordt gebruik te maken van apparatuur en of infrastructurele voorzieningen zoals een IT netwerk van de Wederpartij, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

H. Voorwaarden voor Opleidingen

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Voorwaarden voor opleidingen wordt verstaan onder:

 • Opleidingen: te organiseren cursussen, seminars, trainingen, leergangen, colleges, conferenties, workshops etc. Zogenaamde incompany opleidingen vallen niet onder deze definitie (zie hiervoor hoofdstuk I).
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon die op grond van een met een opleider verbonden aan Sijthoff Media gesloten overeenkomst deel zal nemen aan een Opleiding.

1.2 Op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Sijthoff Media aan/met een Deelnemer met betrekking tot het (doen) verrichten van diensten door Sijthoff Media in het kader van de Opleidingen alsmede het ter beschikking stellen van personen, ruimten en materialen etc. zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige Voorwaarden voor Opleidingen van toepassing.

2. Aanmelding

2.1 Een Deelnemer kan zich aanmelden via de relevante website van Sijthoff Media, door te klikken op de opleiding van zijn of haar keuze of via andere communicatiemiddelen (telefoon, post, e-mail etc.). De Overeenkomst tussen de Deelnemer en Sijthoff Media komt tot stand door de schriftelijke of elektronische bevestiging door Sijthoff Media aan de Deelnemer van diens schriftelijke of elektronische aanmelding.

2.2 Plaatsing op een opleiding geschiedt in volgorde van binnenkomst van inschrijving. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aangegeven voorkeuren, hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden. Indien een Deelnemer niet kan worden geplaatst, ontvangt de betrokken Deelnemer daarvan schriftelijk, elektronisch of telefonisch bericht.

2.3 Aanmelding voor de Opleidingen is mogelijk tot één dag voor aanvang van de Opleiding. Indien aanmelding geschiedt binnen 10 werkdagen voorafgaand aan aanvang van de Opleiding dan kan een tijdige ontvangst van het opleidingsmateriaal niet worden gegarandeerd.

2.4 De Deelnemer verbindt zich voor de gehele duur van de Opleiding.

2.5 Elke Deelnemer ontvangt per e-mail een deelnamebevestiging binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanmelding.

2.6 Sijthoff Media contracteert met de individuele Deelnemer, niet met het kantoor c.q. de werkgever waarvoor de Deelnemer werkzaam is. Het staat de Deelnemer vanzelfsprekend vrij om de factuur door het kantoor c.q. de werkgever te laten voldoen maar de deelnemer blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling.

2.7 Sijthoff Media behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, individuele inschrijvingen te weigeren.

 

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting en inclusief opleidingsmateriaal en catering. Overnachtingen zijn inclusief indien en voor zover dit vermeld staat bij de omschrijving van cursus.

3.2 Sijthoff Media heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een Opleiding de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden, tenzij de Opleiding wordt geannuleerd op verzoek van de Deelnemer en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing is. Een en ander onverminderd artikel 5 van deze Voorwaarden voor Opleidingen.

3.3 Kortingsregelingen en/of acties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. De voor de Deelnemer meest gunstige prijs wordt in rekening gebracht.

3.4 Facturen dienen verder in ieder geval te zijn voldaan uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaand aan de aanvang van de Opleiding.

3.5 Indien de verschuldigde opleidingsprijs niet tijdig is voldaan, heeft Sijthoff Media het recht de Overeenkomst niet uit te voeren dan wel voortijdig te beëindigen en de Deelnemer de (verdere) toegang tot de Opleiding te ontzeggen. In dat geval wordt een Overeenkomst beschouwd als door de Deelnemer te zijn geannuleerd en zijn de annuleringskosten van toepassing zoals vermeld in artikel 4 van deze Voorwaarden voor opleidingen.

 

4. Annulering door Deelnemer

4.1 Bij verhindering kan een Deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander, tenzij dit naar redelijk oordeel van Sijthoff Media bezwaarlijk is, gelet op werkervaring en opleidingsniveau van de Deelnemer, en mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de opleiding. De Deelnemer blijft de gehele oorspronkelijke opleidingsprijs verschuldigd.

4.2 Gehele of gedeeltelijke beëindiging van een Overeenkomst door een Deelnemer dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.

4.3 De Deelnemer heeft het recht om de Overeenkomst gedurende 14 dagen na het aanmelden voor de Opleiding te ontbinden (indien wettelijke bedenktijd ex artikel 6:230o BW van toepassing) tenzij anders overeengekomen en tenzij de Deelnemer reeds gestart is met de Opleiding.

4.4 Indien de Deelnemer zijn deelname aan een Opleiding schriftelijk annuleert meer dan 30 dagen vóór aanvang van de Opleiding, is € 100,00 (excl. btw) administratiekosten verschuldigd en de eventuele reeds gemaakte – niet restitueerbare – kosten zoals kosten voor overnachtingen. Annuleert de deelnemer minder dan 30 dagen voor aanvang van de Opleiding dan wordt 100% van het opleidingsgeld in rekening gebracht. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven of de e-mail c.q. de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.

 

5. Verschuiving

5.1 Verschuiving door de Deelnemer is mogelijk, mits hetzelfde programma van de betreffende Opleiding binnen een periode van een jaar na aanvang van de Opleiding opnieuw wordt aangeboden en onder voorbehoud dat het programma nog niet is volgeboekt. Verschuiving is eenmalig mogelijk. Sijthoff Media bevestigt aan de Deelnemer of de verschuiving al dan niet mogelijk is.

5.2 Indien de Deelnemer van de verschuivingsmogelijkheid gebruik wenst te maken, dient deze uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de Opleiding hiertoe een schriftelijk verzoek te hebben ingediend. Voor de verschuiving is Deelnemer € 100,00 (excl. btw) administratiekosten verschuldigd.

5.3 Indien het verzoek tot verschuiving binnen vijf werkdagen voor aanvang van de Opleiding, dan wel na aanvang van de Opleiding door Sijthoff Media wordt ontvangen, is het volledige factuurbedrag verschuldigd en kan de Deelnemer alsnog gebruik maken van de verschuivingsmogelijkheid tegen betaling van 25% van het oorspronkelijke factuurbedrag.

 

6. Annulering c.q. wijziging door Sijthoff Media

6.1 Sijthoff Media heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch niet uitsluitend, wijzigingen met betrekking tot de inhoud, de opzet, de docenten, het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie, de plaats waarin de opleiding wordt gegeven) aan te brengen in aangekondigde Opleidingen en aangekondigde Opleidingen af te gelasten.

6.2 Ingeval het aantal deelnemers voor een te geven Opleiding onder het door Sijthoff Media gestelde minimumaantal ligt, is Sijthoff Media gerechtigd het programma af te gelasten.

6.3 Bij annulering kan de mogelijkheid worden geboden aan de Deelnemer om zich voor een andere Opleiding in te schrijven. Wanneer de Deelnemer inschrijving voor een andere Opleiding niet aanvaardt heeft de Deelnemer recht op terugbetaling van het volledige aan Sijthoff Media betaalde bedrag.

6.4 In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie van een Opleiding wordt de Deelnemer schriftelijk of elektronisch geïnformeerd. In dat geval kan een Deelnemer, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na dagtekening van het schrijven of de e-mail betreffende de wijziging, kosteloos annuleren door middel van een schrijven of e-mail.

 

7. Klachten

7.1 Voor de klachtenprocedure wordt verwezen naar artikel 10 van de Algemene Voorwaarden. Indien een klacht naar oordeel van Sijthoff Media gegrond is, biedt deze de Deelnemer de mogelijkheid om aan een alternatieve Opleiding deel te laten nemen, mits de Deelnemer, binnen 30 dagen nadat haar deze mogelijkheid is geboden, voor een alternatieve Opleiding heeft ingeschreven.

7.2 Van de mogelijkheid een alternatieve Opleiding te volgen kan alleen gebruik worden gemaakt indien de alternatieve opleiding binnen een jaar nadat deze mogelijkheid is geboden aanvangt en op voorwaarde dat de alternatieve Opleiding nog niet is volgeboekt. Na inschrijving voor een alternatieve Opleiding bestaat voor de Deelnemer geen mogelijkheid tot annulering, verschuiving dan wel vervanging door een ander.

7.3 Wanneer de prijs van de alternatieve Opleiding hoger is dan de gefactureerde prijs van de reeds gevolgde Opleiding, zal Sijthoff Media voor de meerkosten een factuur toezenden. Wanneer de prijs van de alternatieve Opleiding lager is dan de gefactureerde prijs van de reeds gevolgde Opleiding, zal geen restitutie plaatsvinden.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Sijthoff Media spant zich in om alle Opleidingen kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent tijdens de Opleiding, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de Opleiding aan de Deelnemer wordt verstrekt. Sijthoff Media sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Sijthoff Media en/of haar leidinggevenden.

 

 

9. Overmacht

9.1 Wanneer door Overmacht een Opleiding niet fysiek klassikaal door kan gaan, behoudt Sijthoff Media het recht om – waar mogelijk – de Opleiding online te faciliteren.

10. Permanente educatie

10.1 Sijthoff Media verstrekt een Deelnemer die heeft deelgenomen aan een opleiding een deelnamebewijs indien de Deelnemer zijn of haar presentie heeft geregistreerd dan wel is doorgegeven door de docent.

10.2 Een Opleiding is, tenzij anders aangegeven, een aangemelde opleiding door een erkende PE-instelling in de zin van de nadere voorschriften permanente educatie.

 

I. Voorwaarden voor Incompany Opleidingen

 

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Voorwaarden voor incompany opleidingen wordt verstaan onder:

 • Incompany Opleiding: het verzorgen van opleidingen, seminars, trainingen, workshops, congressen, conferenties, summer courses en mastercourses etc., alsmede het ter beschikking stellen van personen en materialen en dergelijke, specifiek ontwikkeld en uitgevoerd voor de organisatie van de Wederpartij.

1.2 Op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Sijthoff Media aan/met een Wederpartij met betrekking tot het (doen) verrichten van diensten door Sijthoff Media in het kader van Incompany Opleidingen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige Voorwaarden voor Incompany Opleidingen van toepassing.

 

2. Aanbiedingen, totstandkoming en prijzen

2.1 Het oriënterende gesprek tussen Sijthoff Media en de Wederpartij met betrekking tot een Incompany Opleiding is kosteloos.

2.2 Een Overeenkomst tussen Sijthoff Media en de Wederpartij komt eerst tot stand wanneer een door Sijthoff Media opgestelde offerte ondertekend door de Wederpartij retour is gezonden, binnen de daartoe in de offerte gestelde termijn, dan wel schriftelijk akkoord is gegeven per email door Wederpartij aan Sijthoff Media. Sijthoff Media contracteert met de Wederpartij, niet met de individuele deelnemer aan de Incompany Opleiding.

2.3 Alle in de offerte genoemde prijzen behelzen de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de Incompany Opleiding en zijn inclusief opleidingsmateriaal tenzij anders vermeld. Prijzen zijn exclusief catering, locatiehuur, eventuele hulpmiddelen (flipover, beamer etc.), host(ess) en reis- en verblijfskosten voor deelnemers en docenten, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Deze kosten zullen (indien van toepassing) separaat worden geoffreerd en gefactureerd. Meerwerk dat geen deel van de Overeenkomst uitmaakt zal door Sijthoff Media afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. De Wederpartij kan de offerte slechts in zijn geheel accepteren en niet ten dele.

 

3. Annulering en wijzigingen door Sijthoff Media

3.1 Sijthoff Media heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch niet uitsluitend, wijzigingen met betrekking tot de inhoud, de opzet, de docenten, het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie, de plaats waarin de Incompany Opleiding wordt gegeven) aan te brengen in aangekondigde Incompany Opleidingen of aangekondigde Incompany Opleidingen af te gelasten, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.

3.2 In geval van afgelasting van een Incompany Opleiding heeft de Wederpartij recht op terugbetaling van het volledige door de Wederpartij aan Sijthoff Media betaalde bedrag.

3.3 In geval van wijziging van de inhoud, opzet, datum, tijdstip of locatie van een Incompany Opleiding wordt de Wederpartij schriftelijk geïnformeerd. Sijthoff Media treedt in overleg met Wederpartij om de betreffende wijziging te bespreken en een voor beide partijen geschikt alternatief overeen te komen.

 

4. Annulering en wijzigingen door de Wederpartij

4.1 Gehele of gedeeltelijke annulering van een Incompany Opleiding door de Wederpartij dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven of de e-mail c.q. de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. In dat laatste geval heeft Sijthoff Media het recht de Overeenkomst niet uit te voeren en wordt de Overeenkomst beschouwd door de Wederpartij te zijn geannuleerd.

4.2 Tenzij anders overeengekomen is de Wederpartij bij annulering van de Incompany Opleiding de volgende vergoeding verschuldigd:

 • Tot 10 weken voorafgaand aan de (eerste) opleidingsdatum is de Wederpartij € 150,00 administratiekosten plus de eventueel reeds gemaakte, niet restitueerbare kosten verschuldigd.
 • Binnen 6 tot 10 weken voorafgaand aan de (eerste) opleidingsdatum is de Wederpartij gehouden 50% van het overeengekomen tarief te betalen, c.q. gerechtigd tot terugbetaling van 50% van het overeengekomen tarief door Sijthoff Media.
 • Binnen 6 weken voorafgaand aan de (eerste) opleidingsdatum is de Wederpartij gehouden 100% van het overeengekomen tarief te betalen.

 

 

4.3 De Wederpartij heeft geen recht op terugbetaling en/of schadevergoeding in het geval de Wederpartij de Incompany Opleiding voortijdig beëindigt of de deelnemers anderszins niet aan de Incompany Opleiding deelnemen, tenzij anders wordt overeengekomen.

4.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan om het aantal deelnemers dat tussen de Wederpartij en Sijthoff Media overeen is gekomen, te overschrijden.

 

J. Complaints Procedure Amsterdam Institute of Finance

Sijthoff Media continuously strives to achieve the best possible experience for all its counter parties. However, situations may occur in which a participant or client feels dissatisfied with (a) certain delivery aspect(s).

 

In most instances, such an issue will be resolved by addressing it in discussion between the person(s) involved, the relevant faculty member (if applicable), an Sijthoff Media staff member and/or Sijthoff Media’s General Manager.

 

Formal complaints

If a matter is not resolved satisfactorily via informal means based on article 10 of these General Terms and Conditions, a formal complaint should be made in writing within 14 days after Sijthoff Media has found the informal complaint ungrounded. Written complaints should state clearly:

 • the nature and origin of the issue(s);
 • what steps have been taken to resolve it informally; and
 • why the outcome of the informal procedure is considered unsatisfactory.

Contact details
Sijthoff Media Groep B.V.
T.a.v. Team Klachtenprocedures/Complaints
Weesperplein 4A
1018 XA Amsterdam
The General Manager will contact the complainant within 10 business days after filing of the formal complaint to outline the steps Sijthoff Media will take, including an indication of timeline and date by which the response will be issued. The response will be issued within a maximum of 30 days.

Should a matter still has not been resolved to the participant or client’s satisfaction, he/she can refer his/her complaint to one of the mediators at Reuling Schutte:

Contact details
Reuling Schutte
De Lairessestraat 137-143
1075 HJ Amsterdam
E info@reulingschutte.nl
Mediation becomes legally binding once the parties have agreed a settlement of their dispute, and it is deduced to writing and then signed. A record of the complaint will be kept at Sijthoff Media for a period of 4 years from the date of the written outcome. Should the parties not have reached agreement with respect to their dispute through mediation, the most diligent party shall follow the procedure as described in article 14 of chapter A of these General Terms and Conditions.

 

All complaints will be dealt with confidentially.